Lublinský, Martin Antonín

(1636, Lešnice – 24. prosince 1690, Olomouc)

Též Martin Anton (Antonius) Lublinski, Lublinsky. Řeholník řádu augustiniánů kanovníků, malíř, autor nástěnných maleb, oltářních a závěsných obrazů a předloh pro grafické listy, umělecký poradce olomouckého biskupa, činný převážně v Olomouci.

Narodil se v Lešnici (Leśnica) v Horním Slezsku.

Literatura

[Johann Quirin Jahn?], Anton Lublinsky, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken IV, Prag 1782, s. 74–77; Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 234–236; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 48; Adam Więcek, Marcin Antoni Lubliński, Kwartalnik Opolski 3, 1957, s. 148–167; Miloš Kouřil, Nové zprávy o malíři A. M. Lublinském, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 4, Ostrava 1979, s. 182–199; Jiří Kroupa, Znovuvzkříšení umění. Emblematika v díle Antonína Martina Lublinského, Bulletin Moravské galerie v Brně 51, 1995, s. 67–72; Milan Togner, Lublinský (Lublinski), Martin Antonín, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1996, s. 460; Petra Zelenková, Ratione duce. Obraz a slovo v universitních thesích podle A. M. Lublinského (diplomová práce – Filozofická fakulta, Universita Karlova), Praha 1999; Petra Zelenková, Dvě univerzitní teze Antonína Martina Lublinského, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 15 (1998), 2000, s. 269–293; Petra Zelenková, Nepublikovaná kresba Antonína Martina Lublinského. Et erunt signa in Sole – Osudný rok 1680, Bulletin of the National Gallery in Prague 9, 2000, s. 33–43, 135–141; Milan Togner, Poznámky k Lublinského výzdobě kaple sv. Josefa při kostele Všech svatých v Olomouci, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica – Historica 31, 2002, s. 143–149; Petra Zelenková, Universitní these podle Antonína Martina Lublinského (1636–1690), in: Andrzej Kozieł – Beata Lejman (edd.), Willmann i inni, Wrocław 2002, s. 152–163; Leoš Mlčák, Nová zjištění k životu a dílu olomouckého malíře Antonína Martina Lublinského, Vlastivědný věstník moravský 56, 2004, s. 15–24; Milan Togner, Antonín Martin Lublinský 1636–1690, Olomouc 2004; Jiří Kroupa, Znovuvzkříšení umění: emblematika v díle Antonína Lublinského, in: Jiří Kroupa, Umělci, objednavatelé a styl. Studie z dějin umění, Brno 2006, s. 222–241; Petra Zelenková, Martin Antonín Lublinský (1636–1690) jako inventor grafických listů. Pohled do barokní grafiky druhé poloviny 17. století (disertační práce – Filosofická fakulta, Universita Karlova), Praha 2008; Petra Zelenková, Martin Antonín Lublinský jako inventor grafických listů. Pohled do středoevropské barokní grafiky druhé poloviny 17. století, Praha 2011; Petra Zelenková, Škréta, Spillenberger nebo Lublinský? A další nová zjištění k dílu Martina Antonína Lublinského v oblasti grafiky, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 310, 2015, s. 60–74; Andrzej Kozieł, Anton Martin Lublinský, that is Karl Dankwart. A few words about the painting Martin Středa as defender of Brno and its author, Opuscula historae artium 71, 2022, s. 158–165.

Externí odkazy

Petr Voit, Martin Antonín Lublinský, in: Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku

Napsat komentář