Bibliografie

Postupně sestavovaný výběr literatury k dějinám výtvarného umění 17. a 18. století v českých zemích.

A

B

Bachtík, Jakub

Petr Macek – Richard Biegel – Jakub Bachtík (edd.), Barokní architektura v Čechách, Praha 2015.

Baťková, Růžena

Růžena Baťková (ed.), Umělecké památky Prahy. Nové Město. Vyšehrad, Praha 1998.

Becker, Felix

Ulrich Thieme – Felix Becker – Hans Vollmer (edd.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart I–XXXVII, Leipzig 1907–1950.

Benedík, Karel

Karel Benedík – Vlastimil Berger – Alois Martan, Restaurování nástěnných maleb a závěsných obrazů. Transfery (katalog výstavy – Okresní muzeum Klatovy), Plzeň 1967.

Benedikt, Heinrich

Heinrich Benedikt, Franz Anton Graf von Sporck (1662–1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen, Wien 1923.

Bergner, Paul

Paul Bergner, Die deutschböhmischen Künstler des XVIII. Jahrhunderts, Deutsche Arbeit 8, 1909, s. 584–589.

Paul Bergner, Die deutschböhmischen Künstler des XVIII. Jahrhunderts, Deutsche Arbeit 9, 1909, s. 170–179.

Paul Bergner, Die deutschböhmischen Künstler des XVII. und XVIII. Jahrhunderts, Deutsche Arbeit 11, 1911–1912, s. 12–17.

Paul Bergner, Nachrichten über Künstler aus den Krankenprotokollen des Konvents der Barmherzigen Brüder in Prag, Kunstgeschichtliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 4 (Beiblatt), 1910, sl. 93–128.

Paul Bergner (ed.), Beiträge u. Berichtigungen zu Dlabacž Lexikon böhmischer Künstler von Grafen Franz v. Sternberg-Manderscheid, Prag 1913.

Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler-Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 52, 1914, s. 348–358.

Paul Bergner, Auszüge aus den Bürgerbüchern der kgl. Stadt Prag über Künstler und Kunsthandwerker vom Jahre 1550–1785, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 54, 1916, s. 113–127.

Biegel, Richard

Petr Macek – Richard Biegel – Jakub Bachtík (edd.), Barokní architektura v Čechách, Praha 2015.

Blažíček, Oldřich Jakub

Oldřich J. Blažíček, Jan Jiří Bendl, pražský sochař časného baroku, Památky archeologické 40, 1937, s. 55–91, 142–144.

Oldřich J. Blažíček, Matěj Václav Jäckel, Památky archeologické 41 (zvláštní otisk), Praha 1940, s. 81–149.

Oldřich J. Blažíček, Rokoko a konec baroku v Čechách, Praha 1948.

Oldřich J. Blažíček, Ignác František Platzer, in: Dobroslav Líbal – Milada Vilímková (edd.), Umění věků. Sborník k sedmdesátým narozeninám profesora Dr. Josefa Cibulky, Praha 1956, s. 25–36.

Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958.

Oldřich J. Blažíček, Dílo komských štukatérů 18. století u nás, Umění 10, 1962, s. 351–366.

Oldřich J. Blažíček, Jan Rudolf Bys v Praze, Umění 10, 1962, s. 537–577.

Oldřich J. Blažíček, Lombardische Stuckateure in der Tschechoslowakei, in: Edoardo Arslan (ed.), Arte e artisti dei laghi lombardi. Gli stuccatori dal Barocco al Rococo II, Como 1964.

Oldřich J. Blažíček, Umění baroku v Čechách, Praha 1971.

Oldřich J. Blažíček (ed.), Barok v Čechách (katalog stálé výstavy ve státním zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou), Praha 1973.

Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Brokof, Praha 1976.

Oldřich J. Blažíček, Barokní sochařství 17. století v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989, s. 293–314.

Oldřich J. Blažíček, Sochařství vrcholného baroka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 480–509.

Oldřich J. Blažíček, Sochařství pozdního baroka, rokoka a klasicismu v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 711–740.

Oldřich J. Blažíček – Jan Čeřovský – Emanuel Poche, Klášter v Břevnově, Praha 1944.

Oldřich J. Blažíček – Václav Husa, Materialie k dějinám barokního výtvarnictví v Čechách I, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění 1935, 1936, s. 59–81.

Oldřich J. Blažíček – Václav Husa, Materialie k dějinám barokního výtvarnictví v Čechách II, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění 1935, 1937, s. 3–26.

Oldřich J. Blažíček – Pavel Preiss – Dagmar Hejdová, Kunst des Barock in Böhmen. Skulptur – Malerei – Kunsthandwerk – Bühnenbild (Katalog), Recklinghausen 1977.

Oldřich J. Blažíček -– Hugo Rokyta, Kuks, hospitál a Betlém, Praha 1959.

Breitenbacher, Antonín

Antonín Breitenbacher, Legendy na obrazích olomouckých biskupů v kroměřížském zámku, Kroměříž 1922.

Antonín Breitenbacher, Dějiny arcibiskupské obrazárny v Kroměříži I, Kroměříž 1925.

Antonín Breitenbacher, Dějiny arcibiskupské obrazárny v Kroměříži II, Kroměříž 1927.

Antonín Breitenbacher, K dějinám arcibiskupské obrazárny v Kroměříž, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 41–42, 1929, s. 244–290.

Antonín Breitenbacher, K dějinám arcibiskupské obrazárny v Kroměříž, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 45, 1932.

Anton Breitenbacher, Die Sammlung Imstenraed in der Gemäldesammlung des Erzbistums Olmütz, Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 12, 1930, s. 206–214.

Antonín Breitenbracher – Eugen Dostál, Katalog arcibiskupské obrazárny v Kroměříži, Kroměříž 1930.

Brucher, Günther

Günther Brucher, Carpoforo Tencallas Deckenmalereien im Rittersaal des Schlosses in Trautenfels, ein Markstein in der Entwicklung steirischer Freskokunst des 17. Jahrhunderts, Jahrbuch des Kunsthistorischen Institutes der Universität Graz 8, 1973, s. 26–31.

Bukačová, Irena

Irena Bukačová – Mojmír Horyna, Kaple Jména Panny Marie. Mladotice, Mladotice 2006.

C

Č

D

Delpero, Pietro

Pietro Delpero, Francesco Marchetti, un pittore trentino tra Italia e Boemia (1641–1698) (tesi di laurea – Facolta di Lettere e Filosofia, Universita’ degli studi di Milano), Milano 1996.

Pietro Delpero, Dal Trentino alla Boemia. Francesco Marchetti, un pittore nella Mitteleuropa del Seicento (= Monografie, Nuova serie 15), Trento 2021.

Diviš, Jan

Jan Diviš, Pražská Loreta, Praha 1972.

Dvorský, Jiří

Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1–2, Praha 1989.

Dlabacž, Gottfried Johann

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I–III, Prag 1815.

Dobalová, Sylva

Sylva Dobalová, Pašijový cyklus Karla Škréty. Mezi výtvarnou tradicí a jezuitskou spiritualitou, Praha 2004.

Sylva Dobalová, Kupido a Čas: Poznámka k Bysově malbě v paláci Petra Straky z Nedabylic, in: Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 155–161.

Sylva Dobalová, Svatováclavský cyklus a další obrazy pro klášter na Zderaze, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (edd.), Karel Škréta 1610–1674. Doba a dílo (Katalog Národní galerie v Praze), Praha 2010, s. 154–159.

Sylva Dobalová, The Iconography of St. Wenceslas in Early Baroque Prague. The Case of the Wallenstein Palace and Baccio del Bianco, Acta historiae artis slovenica 16, 2011, s. 71–85.

E

Ehemant, Franz Lothar

[Franz Lothar Ehemant], Etwas zur Kunstgeschichte Böhmens, in: Joseph Dobrowsky (ed.), Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779 I/3, Prag 1779, s. 203–235.

Ekert, František

František Ekert, Posvátná místa král. hl. města Prahy. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého I, Praha 1883.

František Ekert, Posvátná místa král. hl. města Prahy. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého II, Praha 1884.

F

Fidler, Petr

Petr Fidler, Giovanni Giacomo Tencalla, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, F 42–44, 37–39 (1993–1995), 1996, s. 85–104.

Petr Fidler – Lenka Křesadlová – Jana Perutková – Lilian Ruhe – Jana Spáčilová – Tomáš Valeš, Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou, České Budějovice 2017.

Forbelský, Josef

Josef Forbelský – Mojmír Horyna – Jan Royt, Pražské Jezulátko, Praha 1992.

Franz, Heinrich Gerhard

Heinrich Gerhard Franz, Studien zur Barockarchitektur in Böhmen un Mähren, Brünn – München – Wien 1943.

Heinrich Gerhard Franz, Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen. Entstehung und Ausstrahlungen der böhmnishcen Barockbaukunst, Leipzig 1962.

Heinrich Gerhard Franz (ed.), Die Dientzenhofer. Barocke Baukunst in Bayern und Böhmen (Katalog), Rosenheim 1991.

Milena Freimanová – Mojmír Horyna – Anna Rollová (edd.), Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1989.

Fronek, Jiří

Jiří Fronek, Johann Hiebel, malíř fresek (disertační práce – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Praha 2007;

Jiří Fronek, Johann Hiebel (1679–1755). Malíř fresek středoevropského baroka, Praha 2013.

Füßli, Johann Rudolf

Johann Rudolf Füßli, Allgemeines Künstlerlexicon, oder Kurze Nachricht von dem Leben und Werken der Mahler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Kunstgiesser, Stahlschneider…, Zürich 1763.

Johann Rudolf Füssli, Allgemeines Künstlerlexikon oder Kurze Nachricht von dem Leben und den Werken der Mahler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Kunstgießer, Stahlschneide…, Zürich 1779.

Johann Rudolf Füssli, Allgemeines Künstlerlexikon oder Kurze Nachricht von dem Leben und den Werken der Mahler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Kunstgießer, Stahlschneide I, Zürich 1779.

G

Ganz, Jürg

Jürg Ganz, Zur Tätigkeit des Malers Carpoforo Tencalla süddlich der Alpen, Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 35, 1978, s. 52–68.

Jürg Ganz, Tencalla, Carpoforo, in: Biografisches Lexikon der Schweizer Kunst II, Zürich 1998, s. 1031.

Graff, Hedwig

Hedwig Graff, Carpoforo Tencalla: Sein Werk nördlich der Alpen (Diplomarbeit – Universität Graz), Graz 2000.

H

Hagedorn, Christian Ludwig

[Christian Ludwig von Hagedorn], Lettre à un Amateur de la Peinture…, Dresde 1755.

Hajdecki, Alexander

Alexander Hajdecki, Auszüge aus den Ehematriken der Pfarre St. Michael, Quellen zur Geschichte der Stadt Wien VI, 1908.

Halata, Martin

Martin Halata, Kniha protokolů pražského malířského cechu z let 1600–1656, Praha 1996.

Hammerschmidt, Johann Florian

Johann Florian Hammerschmidt, Prodromus Gloriae Pragenae, Pragae 1723.

Hassmann, Elisabeth

Elisabeth Hassmann (ed.), Quellen und Regesten zur Schatzkammer, Gemäldegalerie und zu den drei Kabinetten aus dem Archivbestand des k. k. Oberstkämmereramtes 1777 bis 1787 mit einem Nachtrag zu den Jahren 1748 bis 1776, Jahrbuch des Kunsthistorischen Museum Wien 15–16, 2015.

Heisslerová (Tibitanzlová), Radka

Radka Heisslerová, Malíři Nového Města pražského a vzestup jejich cechu v 17. století, Pražský sborník historický 43, 2015, s. 7–57.

Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. století. Edice (= Umění v archivu 5), Praha 2016.

Radka Heisslerová, Petr Brandl a pražští měšťané, in: Andrea Steckerová, Andrea (ed.), Petr Brandl (1668–1735). Studie, Praha 2018, s. 50–67.

Radka Heisslerová, Malířský cech na Novém Městě pražském v 17. a 18. století (disertační práce – Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Praha 2020.

Radka Heisslerová, Představitelé malířské profese v soupisu obyvatelstva Nového Města pražského z roku 1770/1771, Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století 11, 2021, s. 41–61.

Radka Heisslerová, Štukatéři v Praze v 17. století a jejich cech, in: Zdeněk Hojda – Jan Kahuda – Zdeňka Kokošková (edd.), Z archivu ke studentům a zase zpět. Věnováno Ivaně Ebelové k životnímu jubileu, Praha 2021, s. 45–53.

Radka Heisslerová, Malíři Nového Města pražského v období baroka. Edice písemných materiálů novoměstského malířského cechu (= Umění v archivu 7), Praha 2022.

Radka Heisslerová – Štěpán Vácha, Wohnungen, Häuser und Werkstätten der Prager Künstler im 16.–18. Jahrhundert, in: Andreas Tacke – Thomas Schauerte – Danica Brenner (edd.), Künstlerhäuser im Mittelalter und der Frühen Neuzeit | Artists’ Homes in the Middle Ages and the Early Modern Era, Petersberg 2018, s. 284–293.

Hejdová, Dagmar

Dagmar Hejdová – Pavel Preiss – Libuše Urešová (edd.), Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově (Katalog výstavy k oslavám milénia založení kláštera), Praha 1993.

Herain, Karel Vladimír

Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915.

Horová, Anděla

Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I–II, Praha 1995.

Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Praha 2006.

Horyna, Mojmír

Mojmír Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998.

Mojmír Horyna (ed.), Valdštejnský palác v Praze, Praha 2002.

Mojmír Horyna – Robert Hugo – Martin Mádl – Pavel Preiss, Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském, Praha 2008.

Mojmír Horyna – Jaroslav Kučera, Dientzenhoferové, Praha 1998.

Mojmír Horyna – Jaroslav Macek – Petr Macek – Pavel Preiss, Oktavián Broggio 1670–1742 (katalog Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Litoměřice 1992.

Mojmír Horyna, Slohový charakter projektů Pavla Ignáce Bayera pro novostavbu břevnovského kláštera, in: Ivan Hlaváček – Marie Bláhová (edd.), Milénium břevnovského kláštera 993–1993. Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha 1993, s. 219–237.

Mojmír Horyna – Jan Royt, Die Marienkapelle in Mladotice bei Plasy. Zur Problematik der symbolischen Funktion, der Gestalt und der formbildenden Potenz der Bedeutung des barocken Werks, Umění 44, 1996, s. 184–197.

Mojmír Horyna – Pavel Preiss, Medailony architektů, sochařů a malířů, in: Pavel Preiss – Mojmír Horyna – Pavel Zahradník, Zámek Trója u Prahy. Dějiny, stavba, plastika a malba II, Praha – Litomyšl 2000, s. 305–331.

Mojmír Horyna – Pavel Zahradník – Pavel Preiss, Černínský palác v Praze, Praha 2001.

Mojmír Horyna – Vladimír Uher, Kryštof Dientzenhofer (1655–1722). K 350. výročí narození génia českého baroka | Christoph Dientzenhofer (165–1722). Zum 350. Geburtstag des genialen böhmischen Barockbaumeisters, Praha 2005.

Mojmír Horyna – Petra Oulíková, Kostel sv. Ignáce z Loyoly. Praha – Nové Město, Kostelní Vydří 2006.

Mojmír Horyna – Petra Oulíková, Kostel sv. Klimenta, Odolena Voda, Odolena Voda 2007.

Hubala, Erich

Erich Hubala, Barockmaler in Böhmen (Katalog – Ausstellung des Adalbert Stifter Vereins), München 1961.

Erich Hubala, Malerei, in: Karl M. Swoboda (ed.), Barock in Böhmen, Hamburg – Berlin 1964, s. 197–274, 324–330.

Erich Hubala, Johann Michael Rottmayr, Wien – München 1981.

CH

Chytil, Karel

Karel Chytil, Český Graduál literátů Chrudimských z doby kol. r. 1570, Chrudim 1898.

Karel Chytil, Malířstvo pražské XV. a XVI. věku a jeho cechovní kniha staroměstská z let 1490–1582, Praha 1906.

Karel Chytil, Doba klasicismu a empirismu v Praze, Dílo 6, 1908, s. 33–60.

Karel Chytil, Nástropní malby v bývalém domě hraběte J. P. Straky na Malé Straně, Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hlavního města Prahy 3, 1911, s. 3–21.

Karel Chytil, Mistři lugánští v Čechách v XVI. století, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1924, Praha 1925, s. 32–66.

Karel Chytil, Ze studijní cesty po Holandsku a Belgii roku 1925, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1925, Praha 1926, s. 28–43.

I

J

Jahn, Johann Jakob Quirin

[Johann Quirin Jahn?], Karl Screta, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken I, Prag 1773, s. 108–113.

[Johann Quirin Jahn?], Peter Brandel, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken I, Prag 1773, s. 114–117.

[Johann Quirin Jahn?], Wenceslaus Hollar, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken II, Prag 1775, s. 139–146.

[Johann Quirin Jahn?], Michael Heinr. Renz, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken II, Prag 1775, s. 147–150.

[Johann Quirin Jahn?], Joh. Ferd. Schor, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken II, Prag 1775, s. 151–165.

[Johann Quirin Jahn?], Joh. Ferd. Prokof, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken II, Prag 1775, s. 171–173.

[Johann Quirin Jahn?], Kilian Dienzenhofer, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken II, Prag 1775, s. 174–178.

Johann Quirinus Jahn, Nachrichten von einigen böhmischen alten Malern Künstlern, von dem geschickten Historienmaler, Johann Quirinus Jahn, 1770, gesammlet, Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste 19/II, Leipzig 1776, s. 320–332.

[Johann Quirin Jahn], Fortsetzung der Nachrichten von böhmischen Künstlern, meistens Ausländern, Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste 20/I, Leipzig 1776, s. 140–153.

[Johann Quirin Jahn?], Johann Kupeczky, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken III, Prag 1777, s. 146–155.

[Johann Quirin Jahn?], Anton Kern, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken III, Prag 1777, s. 156–162.

[Johann Quirin Jahn], Fortsetzung der Nachrichten von böhmischen Künstlern, meist Ausländer, die sich aber theils in Prag niederlassen, theils daselbst einige Zeit gearbeitet haben, Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste 20/II, Leipzig 1777, s. 287–301.

Johann Quirin Jahn – Johann Heinrich Balzer, Zeichenbuch für Künstler und Liebhaber der freien Handzeichnung, Prag [Schönfeldische Schriften] 1781.

[Johann Quirin Jahn?], Anton Lublinsky, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken IV, Prag [Matthäus Adam Schmadl] 1782, s. 74–77.

[Johann Quirin Jahn?], Wenzel Reiner, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken IV, Prag [Matthäus Adam Schmadl] 1782, s. 95–105.

[Johann Quirin Jahn?], Mathias Braun von Praun, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken IV, Prag [Matthäus Adam Schmadl] 1782, s. 124–128.

[Johann Quirin Jahn?], Anton Raphael Mengs, in: Franz Martin Pelzel (ed.), Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken IV, Prag [Matthäus Adam Schmadl] 1782, s. 181–188.

[Johann Quirin Jahn], Allgemeine Beschreibung der Schlosses Karlstein, aus Balbins Miszellaneen, mit Anmerkungen und Zusätzen, Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen 3, 1787, s. 569–612.

Johann Quirin Jahn, Von den alten Verfassung der Malerbruderschaft in Böhmen, Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen 6, Prag – Leipzig 1788, s. 117–138.

Johann Quirin Jahn, Etwas von den ältesten Mahlern Böhmens, nebst einem Beytrag zur Geschichte der Ölmahlerey und Perspektiv, in: Joseph Anton Rieger (ed.), Archiv der Geschichte und Statistik, insbesondere von Böhmen, Dresden [Waltherische Hofbuchhandlung] 1792, s. 1–93.

Johann Quirin Jahn, Historische Bemerkungen über die ehemaligen festen Schlösser und Bürgen in Böhmen, bis zum dressigjährigen Kriege, Apollo 2, 1797, s. 327–349.

Johann Quirin Jahn, Gefühle bei Besuchung der Schönhofer Gartens, Apollo 3 1797, s. 162–165.

Jan Quirin Jahn, Vermischte Nachrichten, Neue Miszellaneen 11, Leipzig 1800.

Johann Quirin Jahn, Abhandlung über das Bleichen und die Reinigung der Oele zur Oelmalerey; wie auch über die Grundstoffe, die Farben, die Erhaltung der Oelgemelde und die noethigen Firnisse. Nebst einem Beytrage über Ausbesserung, das Auffrischen und das Abziehen alter Gemälde, Dresden [Waltherische Buchhandlung] 1803.

Jávor, Anna

Anna Jávor, Johann Lucas Kracker. Ein Maler des Spätbarock in Mitteleuropa, Budapest 2005.

Jůza, Vilém

Vilém Jůza – Ivo Krsek – Jaroslav Petrů – Václav Richter, Kroměříž, Praha 1963

K

Karner, Herbert

Herbert Karner, Zur Rezeption des Scheinarchitektonischen Werkes von Andrea Pozzo in den Habsburgischen Ländern nördlich der Alpen im 18. Jahrhundert (Diessertation – Universität Wien), Wien 1995.

Herbert Karner, Andrea Pozzo und die illusionistische Altararchitektur in Österreich und Böhmen, in: Alberta Battisti (ed.), Andrea Pozzo, Milano – Trento 1996, s. 183–187.

Herbert Karner, Die „sala dipinta“ im Mährischen Schloss Milotitz. Ein Exemplum „provinzieller“ Kunst?, Kunsthistoriker 18–19, 2001–2002, pp. 61–66.

Herbert Karner, Kulturtransfer im Barock. Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts in Böhmen, Mähren und Ostösterreich, in: Tomáž Knoz (ed.), Tschechen und Österricher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft, Wien – Brno 2005, s. 89–95.

Herbert Karner, „Faciamus hic tria tabernacula“: Architektur und Deckenmalerei in der Klosterkirche in Rajhrad, in: Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter (edd.), Baroque Ceiling Painting in Central Europe | Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa (Proceedings of the International Conference, Brno – Prague 27th of September – 1st of October, 2005), Praha 2007, s. 199–217.

Herbert Karner, Pod Martovou hvězdou. Obrazová výzdoba Valdštejnského paláce mezi programem a pragmatismem, in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eed.), Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Praha 2007, s. 127–143.

Herbert Karner, Die „ideale Ebene“ – ein Mythos der Wiener Deckenmalerei des Barock, in: Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Konečný (edd.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 429–444.

Herbert Karner, Die schlesischen Jesuitenkirchen in Breslau und Brieg: Architektur und Bild im Spannungsfeld jesuitischer Modelle, in: Petronilla Cemus (ed.), Bohemia Jesuitica 1556–2006 II, Praha 2010, s. 1347–1373.

Herbert Karner (ed.), Andrea Pozzo (1642–1709). Der Maler-Architekt und die Räume der Jesuiten, Wien 2012.

Karpowicz, Mariusz

Mariusz Karpowicz, Baldasar Fontana, 1661–1733. Un berniniano ticinese in Moravia e Polonia, Lugano 1990.

Kaufmann, Thomas DaCosta

Thomas DaCosta Kaufmann, L’école de Prague. La peinture a la cour de Rodolphe II, Paris 1985.

Thomas DaCosta Kaufmann, The School of Prague. Painting at the court of Rudolf II, Chicago – London 1988.

Thomas DaCosta Kaufmann, Central European Drawings 1680–1800. A Selection from American Collections, Princeton 1989.

Thomas DaCosta Kaufmann, Court, Cloister & City; The Art and Culture of Central Europe 1450–1800, London 1995.

Thomas DaCosta Kaufmann, The Eloquent Artist. Essays on Art, Art Theory and Architecture, Sixteenth to Nineteenth Century, London 2004.

Thomas DaCosta Kaufmann, Toward a Geography of Art, Chicago 2004.

Thomas DaCosta Kaufmann, Painterly Enlightenment. The Art of Franz Anton Maulbertsch, 1724–1796, Chapel Hill 2005.

Kitlitschka, Werner

Werner Kitlitschka, Beiträge zur Erforschung der Tätigkeit Carpoforo Tencallas nördlich der Alpen, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 23, Wien 1970, s. 208–231.

Werner Kitlitschka, Carpoforo Tencalla. Ein Maler vom Hofe Kaiser Leopolds I., Mitteilungen der Gesellschaft für vergleichende Kunstforschung in Wien 25/1–2, 1972, s. 9–11.

Werner Kitlitschka, Carpoforo Tencallas Gewölbefresken in der Sakristei des Stiftes Heiligenkreuz, Zeitschrift für Österreichische Kunst und Denkmalpflege 27, 1973, s. 139–144.

Kovařík, Viktor

Viktor Kovařík, Sochař Lazar Widemann (1697–1769) a jeho dílo v západních Čechách, Plzeň 2006.

Kozieł, Andrzej

Andrzej Kozieł, Rysunki Michaela Willmanna (1630–1706), Wrocław 2000.

Andrzej Kozieł, Michael Willmann und sein Kreis. Johann Christoph Liška, Georg Wilhelm Neunhertz und Johann Jakob Eybelwieser. Zeichnungen, Salzburg 2001.

Andrzej Kozieł, Angelus Sileusius, Bernhard Rosa i Michael Willmann, czili sztuka i mistyka na Śląsku w czasach baroku, Wrocław 2006

Andrzej Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013.

Andrzej Kozieł (ed.), Malarstwo barokowe na Śląsku, Wrocław 2017.

Kronnbichler, Johann

Johann Kronbichler (ed.), Grandezza. Der Barockmaler Daniel Gran 1694–1757 (Katalog, Sonderausstellung 2007, Diözesanmuseum St. Pölten), St. Pölten 2007.

Johann Kronbichler, Paul Troger (1698–1762), Berlin – München 2012.

Krsek, Ivo

Ivo Krsek, Ein Beitrag zum Problem des Kolorits in er 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. F. A. Maulbertschs Freskogemälde im Lehensaal des Kremsierer Schlosses, Sborník prací filozofické fakulty Brněnské university F 5, 1961, s. 349–366.

Vilém Jůza – Ivo Krsek – Jaroslav Petrů – Václav Richter, Kroměříž, Praha 1963.

Ivo Krsek, Das Fresko von Franz Anton Maulbertsch im Lehensalal der Kremsierer Residenz. Zur Frage seines Kolorits, Alte und Moderne Kunst 87, 1966, s. 16–23.

Ivo Krsek, František Antonín Maulbertsch, Praha 1974.

Ivo Krsek, Nové poznatky k dějinám malířství 18. století na Moravě. František Řehoř Ignác Eckstein, Jan Kryštof Handke, Juda Tadeáš Josef Supper, Jan Lukáš Kracker, Felix Ivo Leicher, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity F/26–27, 1978, s. 65–69.

Ivo Krsek, Malířství 1. poloviny 18. století na Moravě, Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university F 23–24, 1979–1980, s. 61–81.

Ivo Krsek, Malířství 2. poloviny 17. století a počátku 18. století na Moravě, Studie Muzea Kroměřížska, 1981, s. 2–12.

Ivo Krsek, Malířství 2. poloviny 18. století na Moravě, Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university F 25, 1981, s. 7–33.

Ivo Krsek, Türkische Motive in der Barockkunst der böhmischen Länder, in: Robert Weissenberger (ed.), Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau 1683, Salzburg – Wien 1982, s. 262–272.

Ivo Krsek, Barokní malířství 17. století na Moravě, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989, s. 356–371.

Ivo Krsek, Malířství pozdního baroka na Moravě, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 790–816.

Ivo Krsek, Malířství vrcholného baroka Na Moravě, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 612–628.

Ivo Krsek, Malířství, in: Ivo Krsek – Zdeněk Kudělka – Miloš Stehlík – Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996, s. 112–148, 445–564, č. kat. 181–270.

Krummholz, Martin

Martin Krummholz, Santino Bussi und Carlo Innocenzo Carlone im Prager Palais Clam-Gallas, in: Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter (edd.), Baroque Ceiling Painting in Central Europe | Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa (Proceedings of the International Conference, Brno – Prague 27th of September – 1st of October, 2005), Praha 2007, s. 219–231.

Jana Zapletalová – Martin Krummholz, Newly Uncovered Wall Paintings by Carlo Innocenzo Carloni in the Main Staircase of the Clam-Gallas Palace in Prague, Umění 68, 2021, s. 310–324.

Martin Krummholz, Giacomo Antonio Corbellini. Ein Intelvi-Künstler in Mitteleuropa, in: Christian Schoen (ed.), Frisoni – Retti – Carlone. Lombardische Künstlerfamilien im Europa des 18. Jahrhunderts (Beiträge des Symposiums in Ansbach vom 24.–25. September 2021), Ansbach 2022, s. 226–242.

Kuchynka, Rudolf

Rudolf Kuchynka, Zprávy o umělcích v archivu jindřichohradeckém z let 1666–1722, Časopis Společnosti přátel starožitností českých 18, 1910, s. 24–27.

Rudolf Kuchynka, Nástropní malba v domě čp. 436 „U železných dveří“ v Praze, Časopis Společnosti přátel starožitností českých 20, 1912, s. 81, tab. IV.

Rudolf Kuchynka, Schöpfova kresba pro malbu v českobudějovické radnici, Časopis Společnosti přátel starožitností českých 20, 1912, s. 134–139, tab. VI.

Rudolf Kuchynka, Dům čp. 480 na Staroměstském rynku v Praze, Časopis Společnosti přátel starožitností českých 20, 1912, s. 178–181, obr. 29–41.

Rudolf Kuchynka, Manual pražského pořádku malířského z let 1600–1656, Památky archaeologické 28, 1915, s. 24–46.

Rudolf Kuchynka, Účetní kniha staroměstského pořádku malířského z let 1699–1781, Památky archaeologické 28, Praha 1916, s. 78–88.

Rudolf Kuchynka, Palkovy fresky v Čechách, Památky archaeologické 29, 1917, s. 165–175.

Rudolf Kuchynka, Kresby v knihovně Strahovského kláštera, Památky archaeologické 30, 1918, s. 111–117.

Rudolf Kuchynka, Molitorovy fresky v Čechách, Památky archaeologické 30, 1918, s. 85–92.

Rudolf Kuchynka, Fahrenschonovy výpisy z knih a listin staroměstského pořádku malířského, Památky archaeologické 31, 1919, s. 14–24.

Rudolf Kuchynka, Kovářovy fresky, Památky archeologické 32, 1920, s. 68–77.

Rudolf Kuchynka, Malíř Ludvík Kohl, Topičův sborník 9, 1921, s. 73–78.

Rudolf Kuchynka, Hagerovy fresky, Památky archeologické 33, 1923, s. 242–250.

L

Ledvinka, Václav

Václav Ledvinka – Bohumír Mráz – Vít Vlnas, Pražské paláce, Praha 1995.

Leisching, Julius

Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169.

Lejsková-Matyášová, Milada

Milada Lejsková-Matyášová, Zlatá jablka Hesperidek v bájích, oranžeriích a nástropním malířství, Dějiny a současnost 9/IV, 1967, s. 23–26.

Milada Lejsková-Matyášová, Barokní emblémy v zámku Doudlebech nad Orlicí, Umění 16, 1968, s. 59–68.

Milada Lejsková-Matyášová, Altány, gloriety, saly terreny pražských zahrad a parků, Staletá Praha 4, 1969, s. 154–171.

Milada Lejsková-Matyášová, K závěru restaurátorských prací v interiérech doudlebského zámku, Památková péče 33, 1973, s. 59–68.

Milada Lejsková-Matyášová, Nový Hrad u Loun a jeho dnešní stav, Památková péče 33, 1973, s. 31–48.

Milada Lejsková-Matyášová, Odezva slavností na vídeňském dvoře Leopolda I. v nástropní výzdobě zámku v Doudlebech nad Orlicí, Umění 23, 1975, s. 366–371.

M

Macek, Petr

Petr Macek – Pavel Vlček – Pavel Zahradník, František Maximilián Kaňka, „in regno Bohemiae aedilis famosissimus“, Umění 40, 1992, s. 180–227.

Petr Macek – Richard Biegel – Jakub Bachtík (edd.), Barokní architektura v Čechách, Praha 2015.

Mádl, Martin

Martin Mádl, Distinguishing – Similarities – Style. Carpoforo and Giacomo Tencalla in Czech Lands, Ars 40, 2007, s. 225–236.

Martin Mádl, Giacomo Tencalla and Ceiling Painting in 17th Century Bohemia and Moravia, Umění 56, 2008, s. 38–64.

Martin Mádl, Giacomo Tencalla: un pitore dimenticato di Bissone e la sua opera in Boemia e in Moravia, Bolletino Storico della Svizzera italiana 111, 2008, s. 357–393.

Martin Mádl, ‘Mors et Vita, Hyems et Aestas, Longe et Prope’: Carpororo Tencalla’s Paintings in Náměšť nad Oslavou, Umění 59, 2011, s. 214–236.

Martin Mádl (ed.), Tencalla I–II (Barokní nástěnná malba v českých zemích), Praha 2012–2013.

Martin Mádl – Radka Heisslerová – Michaela Šeferisová Loudová – Štěpán Vácha, Benediktini I–II (Barokní nástěnná malba v českých zemích), Praha 2016.

Matějka, Bohumil

Bohumil Matějka, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu lounském (=Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století 2), Praha 1897.

Bohumil Matějka, Příspěvky k dějinám Pražského baroka, Památky archaelogické a místopisné 18, 1898–1899, sl. 541–543.

Medvecký, Jozef

Jozef Medvecký, „Man fand bey ihm eine richtige Zeichnung, ein vernünftiges Kolorit, und sinnreiche Zusammensetzungen…“: Carpoforo Tencallas Deckenmalereien auf der Burg Červený Kameň, in: Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter (edd.), Baroque Ceiling Painting in Central Europe | Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa (Proceedings of the International Conference, Brno – Prague, 27th of September – 1st of October, 2005), Praha 2007, s. 189–195.

Józef Medvecký, Zu dem Quellen von Tencallas Malstil, Ars 40, 2007, s. 237–244.

Meli, Luigi Giuseppe

Luigi Giuseppe Meli (ed.), L’arte del Barocco in Boemia (Catalogo della mostra di Milano, Palazzo Reale, aprile – maggio 1966), Milano 1966.

Míka, Zděnek

Zděněk Míka – Gottfried Stangler (edd.), Prager Barock (Katalog des NÖ Landesmuseums NF 227), Wien 1989.

Mollisi, Giorgio

Giorgio Mollisi, Carpoforo Tencalla: un ciclo di affreschi sconosciuto, Arte Lombarda 71, 1998, s. 39–49.

Giorgio Mollisi – Ivano Proserpi – Andrea Spiriti (edd.), Carpoforo Tencalla da Bissone. Pittura del Seicento fra Milano e l’Europa centrale (Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst, Rancate, 19 marzo – 29 maggio 2005), Rancate 2005.

Mráz, Bohumír

Václav Ledvinka – Bohumír Mráz – Vít Vlnas, Pražské paláce, Praha 1995.

N

Nagler, Georg Kaspar

Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon oder Nachrichten aus dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Formschneider, Lithographen, Zeichner, Medailleure, Elfenbeinarbeiter, etc. I–XXII, München 1835–1852.

Naňková, Věra

Věra Naňková, Architektura 17. století v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989.

Karel Navrátil, Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého […] na Hoře Karlově, Praha 1877.

Nedoma, Miloslav

Miloslav Nedoma, Soupisy malířů, sochařů a mědirytců, zapsaných v letech 1696–1779 na filosofické fakultě pražské university Karlovy, Památky archeologické – historie 43, 1948, s. 94–96.

Neumann, Augustin

Augustin Neumann, Ze slavné doby malířství moravského baroka. Dionysius Friedrich Strauss, premonstrát a malíř moravského baroka, Brno 1944.

Neumann, Jaromír

Jaromír Neumann, Malířství XVII. století v Čechách. Barokní realismus, Praha 1951.

Jaromír Neumann, K italským začátkům Karla Škréty, Umění 3, 1955, s. 308–329.

Jaromír Neumann, K počátkům Brandlova malířského vývoje, Umění 3, 1955, s. 93–128.

Jaromír Neumann, Dvě nepovšimnutá díla Brandlova, Umění 5, 1957, s. 132–140.

Jaromír Neumann, Jan Kryštof Liška I–II, Umění 15, 1967, s. 135–176, 260–311.

Jaromír Neumann, Václav Vavřinec Reiner a Petr Brandl, Umění 15, 1967, s. 437–476.

Jaromír Neumann, Petr Brandl 1668–1735 (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1968.

Jaromír Neumann, Karel Škréta 1610–1674 (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1974.

Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1969.

Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1974.

Jaromír Neumann, Expresivní tendence v české barokní malbě I, Galéria 3, 1975, s. 142–192.

Jaromír Neumann, Francesco Trevisani v Čechách. Žamberský obraz a jeho autor, Vysoké Mýto – Žamberk 1979.

Jaromír Neumann, Brandlovy obrazy a ikonografie chrámu sv. Markéty v Břevnově I–II, Umění 29, 1981, s. 126–158, 218–242.

Jaromír Neumann, Expresivní tendence v české barokní malbě II, Galéria 8, 1984, s. 175–228.

Jaromír Neumann, Ikonologie Santiniho chrámu v Kladrubech, Umění 33, 1985, s. 97–135.

Jaromír Neumann, Metodické a filosofické aspekty Brandlova rukopisu, Technologia artis 1, 1990, s. 70–78.

Jaromír Neumann, Neznámá díla Cosmy Damiana a Egidia Quirina Asamů v Kladrubech, Umění 38, 1990, s. 430–477.

Jaromír Neumann, Škrétové. Karel Škréta a jeho syn, Praha 2000.

Jaromír Neumann, Petr Brandl I–II, Praha 2016.

Nevímová (Oulíková), Petra

Petra Nevímová, Johann Hiebels Deckenfresko in der Prager Spiegelkapelle, in: Markus Hörsch – Elisabeth Oy-Mara (edd.), Kunst – Politik – Religion. Studien zur Kunst in Süddeutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei. Festschrift für Franz Matsche zum 60. Geburtstag, Petersberg 2000, s. 169–175.

Petra Nevímová, Mariánský cyklus fresek v Doksanech, Dějiny a současnost 23/IV, 2001, s. 18–24.

Petra Nevímová, La cappella italiana della Città Vecchia. „Cosi graziosa che difficilmente in Italia se ne trovano di uguali“, in: Angela Trezza Cabrales, La Congregazione italiana di Praga. Luoghi e memorie dell’Istituto Italiano di Cultura, Kutná Hora – Praga 2003, s. 78–88.

O

Oulíková (Nevímová), Petra

Petra Oulíková, Klementinum. Průvodce, Praha 2006.

Petra Oulíková, Der Bibliothekssaal des Clementinum zu Prag, in: Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter (ed.), Baroque Ceiling Painting in Central Europe | Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa (Proceedings of the International Conference, Brno – Prague, 27th of September – 1st of October, 2005), Praha 2007, s. 155–163.

Petra Oulíková, Historie objektu | Storia dell’edificio, in: Genny Di Bert (ed.), Vlašská kaple v Praze | La cappella della Congregazione degli Italiani a Praga, Praha 2006, s. 24–59.

Petra Oulíková, Obrazové cykly v jezuitských řádových domech, in: Ivana Čornejová – Hedvika Kuchařová – Kateřina Valentová (ed.), Locus pieatis et vitae (Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007), Praha 2008, s. 435–446.

Petra Oulíková, Przyczynek do życia i twórczości Jana Kubena w Czechach, in: Antonina Żaba (ed.), Brzeg. Kościół pw. Podwyższenia Kryża św. (Monografia – Spotkanie z zabytkem 3/III), Gliwice 2009, s. 63–80.

Petra Oulíková, Künstlerische Ausstattung von Altären und Kapellen der von Jesuiten betreuten Bruderschaften in Prag, in: Petronilla Cemus (ed.), Bohemia Jesuitica 1556–2006 II, Praha 2010, s. 1217–1238.

Petra Oulíková, Reflexe úcty Jména Ježíšova v umění jezuitského řádu, in: Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis L/1, Praha 2010, s. 99–105.

Petra Oulíková, Klementinum, Praha 2019.

P

Petrová, Eva

Eva Petrová, Figurální malba klasicismu, raného romantismu a počátky výtvarné kritiky. Čechy 1780–1840, in: Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (ed.), Dějiny českého výtvarného umění III/1, Praha 2001, s. 64–112

Petrů, Jaroslav

Vilém Jůza – Ivo Krsek – Jaroslav Petrů – Václav Richter, Kroměříž, Praha 1963.

Plichta, Alois

Alois Plichta (ed.), O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700–1752, Jaroměřice nad Rokytnou – Brno 1974.

Podlaha, Antonín

Antonín Podlaha, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu karlínském (=Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století 15), Praha 1901.

Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém I (Vikariáty Českobrodský, Černokostelecký, Mnichovický a Prosecký), Praha 1907.

Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém II (Vikariáty Berounský, Bystřický a Plzeňský), Praha 1908.

Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém III (Vikariáty Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský), Praha 1909.

Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém IV (Vikariáty Kolínský a Rokycanský), Praha 1910.

Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém V (Vikariát Libocký), Praha 1911.

Antonín Podlaha, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu benešovském (=Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století 35), Praha 1911.

Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém VI (Vikariáty Sedlčanský a Votický), Praha 1912.

Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém VII (Vikariát Slanský), Praha 1913.

Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: Památky archeologické 27, 1915, s. 160–188. 

Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, Památky archeologické 28, 1916, s. 159–181, 215–257.

Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, Památky archaeologické 31, 1919, s. 42–44.

Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, Památky archeologické 32, 1921, s. 271–287.

Poche, Emanuel

Emanuel Poche, Matyáš Braun a sochy v Lysé nad Labem, Volné směry 33, 1937, s. 44–58.

Emanuel Poche – Pavel Preiss, Pražské paláce, Praha 1973.

Emanuel Poche (ed.), Encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1975.

Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun. Sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986.

Emanuel Poche, Pražské památky Braunova umění, Zmizelá Praha 16, 1986, s. 181–199.

Emanuel Poche (ed.), Praha na úsvitu nových dějin, Praha 1988.

Pokorný, Pavel Rudolf

Pavel R. Pokorný – Pavel Preiss, Zámek Duchcov. Valdštejnská rodová galerie. Václav Vavřinec Reiner. Obrazy a fresky, Praha – Ústí nad Labem 1992.

Preiss, Pavel

Pavel Preiss, Baroková ilusivní malba architektur a Čechy, in: Dobroslav Líbal – Milada Vilímková (edd.), Umění věků. Sborník k sedmdesátým narozeninám profesora Dr. Josefa Cibulky, Praha 1956, s. 172–178.

Pavel Preiss, Jan Quirin Jahn a český klasicismu, Sborník Národního musea v Praze řada A – Historie XII/3, 1958, s. 121–180.

Pavel Preiss, Kresby Václava Vavřince Reinera, Umění 9, 1961, s. 246–276.

Pavel Preiss, Západočeský rokokový freskař František Václav Lux, Umění 12, 1964, s. 151–176.

Pavel Preiss, K činnosti italských malířů pozdního baroka v Praze, Umění 11, 1963, s. 127–135.

Pavel Preiss, Václav Vavřinec Reiner, Praha 1970.

Pavel Preiss, Muros Dei die Thun’sche Schloßkapelle des hl. Romedius in Choltice, Der Schlern 44, 1970, s. 229–236.

Pavel Preiss, Neomanierismus in der Kunst des 18. Jahrhunderts, in: Actes du XXIIe congres international d’Histoire de l’Art Tome II, Budapest 1972.

Pavel Preiss, K dějinám paláce Maximiliána Thuna na Malé Straně, in: Staletá Praha, Sborník Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody VI, Praha 1973, s. 61–68.

Pavel Preiss, Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha 1974.

Pavel Preiss, Rakouské barokní umění ve sbírkách Národní galerie v Praze (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1978.

Pavel Preiss, Barockzeichnung. Meisterwerke des böhmischen Barocks, Praha 1979.

Pavel Preiss, Italští umělci v Praze. Renesance – manýrismus – baroko, Praha 1986.

Pavel Preiss, Der Wandel des ikonographischen Programms der Jesuitenkirche st. Niklas auf der Prager Kleinseite, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 40, 1987, s. 269–287, 339–402.

Pavel Preiss, Umění baroka. Malířství, in: Emanuel Poche (ed.), Praha na úsvitu nových dějin, Praha 1988, s. 519–609.

Pavel Preiss, Malířství vrcholného baroka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 540–611.

Pavel Preiss, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 751–789.

Pavel Preiss, Malíři okruhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, in: Milena Freimanová – Mojmír Horyna – Anna Rollová (edd.), Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu. K 300. výročí narození K. I. Dientzenhofera (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1989, s. 146–186.

Pavel Preiss, Václav Vavřinec Reiner 1689–1743. Skici – kresby – grafika (katalog výstavy – Národní galerie v Praze) Praha 1991.

Pavel Preiss, Rakouská kresba 18. století. Vybraná díla z českých a moravských sbírek (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1996.

Pavel Preiss, Anton Kern 1709–1747. Benátský mistr saského a českého rokoka. Obrazy a kresby v českých zemích (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1998.

Pavel Preiss, František Karel Palko. Život a dílo malíře sklonku středoevropského baroka a jeho bratra Františka Antonína Palka, Praha 1999.

Pavel Preiss, Ikonografický program knihovny staroměstského kláštera servitů, in: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové, Praha 1999, s. 281–314.

Pavel Preiss, Příspěvky k dílu Jana Karla Kováře, především kreslířskému, Posel z Budče 16, 1999, s. 37–45.

Pavel Preiss, František Julius Lux. Západočeský rokokový malíř, Praha 2000.

Pavel Preiss, Jan Petr Molitor 1702–1757. Podobizny a portrétní motivy (katalog Národní galerie v Praze), Praha 2000.

Pavel Preiss, Sochařství a malířství trojského zámku, in: Pavel Preiss – Mojmír Horyna – Pavel Zahradník, Zámek Trója u Prahy. Dějiny, stavba, plastika a malba II, Praha – Litomyšl 2000, s. 131–265.

Mojmír Horyna – Pavel Preiss, Medailony architektů, sochařů a malířů, in: Pavel Preiss – Mojmír Horyna – Pavel Zahradník, Zámek Trója u Prahy. Dějiny, stavba, plastika a malba II, Praha – Litomyšl 2000, s. 305–331.

Pavel Preiss, Les fresques baroques dans les bibliotheques de Prague, in: Édouard Pommier (ed.), Les soleils du baroque (Rencontre de Porto 1993), Paris 2002, s. 115–128.

Pavel Preiss, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha – Litomyšl 2003.

Pavel Preiss, Carlo Innocenzo Carlone a jeho činnost v Čechách, in: Vilém Herold – Jaroslav Pánek (edd.), Baroko v Itálii – baroko v Čechách. Setkávání osobností, ideí a uměleckých forem (Sborník příspěvků z italsko-českého sympozia „Barocco i Italia, Barocco in Boemia. Uomini, idee, forme d’arte a confronto“, Praha, Karolinum a vila Lanna 19. – 21. dubna 1999), Praha 2003, s. 577–588.

Pavel Preiss, Der Maler Jakob Anton Pink – ein Waldvirtler im Dienst der Zisterzienser in Böhmen, in: Friedrich Polleroß (ed.), Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich, Petersberg 2004, s. 119–124.

Pavel Preiss, Pod Minerviným štítem. Kapitoly o rakouském umění ve století osvícenství a jeho vztahu ke království českému, Praha 2007.

Pavel Preiss, Václav Vavřinec Reiner. Dílo, život a doba malíře českého baroka I–II, Praha 2013.

Pavel Preiss – Mojmír Horyna – Pavel Zahradník, Zámek Trója u Prahy. Dějiny, stavba, plastika a malba I–II, Praha – Litomyšl 2000.

Proserpi, Ivano

Ivano Proserpi, I Tencalla di Bissone (= Artisti dei Laghi. Itinerari europei 4), Lugano 1999.

Giorgio Mollisi – Ivano Proserpi – Andrea Spiriti (edd.), Carpoforo Tencalla da Bissone. Pittura del Seicento fra Milano e l’Europa centrale (Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst, Rancate, 19 marzo – 29 maggio 2005), Rancate 2005.

Q

R

Richter, Václav

Vilém Jůza – Ivo Krsek – Jaroslav Petrů – Václav Richter, Kroměříž, Praha 1963.

Rizzi, Wilhelm Georg

Wilhelm Georg Rizzi, Werle und Gran, in: Johann Kronbichler (ed.), Grandezza. Der Barockmaler Daniel Gran 1694–1757 (Katalog, Sonderausstellung 2007, Diözesanmuseum St. Pölten), St. Pölten 2007, s. 18–43

Rybička, Antonín

Antonín Rybička, Pomůcky k životopisnému slovníku českých malířů, Památky archaeologické a místopisné 3, 1859, s. 137–139.

Antonín Rybička, Pomůcky k životopisnému slovníku českých malířů, Památky archaeologické a místopisné 4, 1860, s. 31–34.

Antonín Rybička, Pomůcky k životopisnému slovníku českých malířů, Památky archaeologické a místopisné 8, 1868, sl. 141–146.

S

Seifertová, Hana

Hana Seifertová, Barokní zátiší v Čechách a na Moravě, Umění 18, 1970, s. 1–30.

Hana Seifertová, Barockstilleben in Böhmen und Mähren, Mitteilungen der Österreichischen Galerie 21, 1977, s. 33–67.

Hana Seifertová, Georg Flegel a kabinetní zátiší v Čechách v 17. a 18. století (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1979.

Hana Seifertová, Georg Flegel, Praha 1991.

Hana Seifertová, Georg Flegel 1566–1638. Zátiší (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1994

Sekyrka, Tomáš

Tomáš Sekyrka (ed.), Umění a mistrovství. Pražská malířská bratrstva 1348–1783 (katalog Národní galerie v Praze), Praha 1997.

Tomáš Sekyrka – Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha, Archivní doklady k životu a dílu Karla Škréty. Edice historických pramenů, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (edd.), Karel Škréta (1610–1674): Studie a dokumenty, Praha 2011, s. 265–372.

Tomáš Sekyrka, Život pražských malířů v 17. a 18. století (disertační práce – Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Praha 2016.

Tomáš Sekyrka, „Aby živnosti své k užitku tím lepe hleděti mohli.“ Společenské postavení a majetkové poměry pražských malířů v epoše baroka (= Documenta Pragensia Monographia 41), Praha 2021.

Schemper-Sparholz, Ingeborg

Ingeborg Schemper, Stuckdekorationen des 17. Jahrhunderts im Wiener Raum (= Dissertationen zur Kunstgeschichte 17), Wien – Köln – Graz 1983.

Ingeborg Schemper-Sparholz, Illustration und Bedeutung. Inhaltliche Überlegungen zu den Fresken Carpoforo Tencalas in Trautenfels, Eisenstadt, und Námĕšt a. d. Oslava, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 40, Wien 1987, s. 303–319, 411–414.

Ingeborg Schemper-Sparholz, Carpoforo Tencala, in: Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art 30, London 1996, s. 454.

Ingeborg Schemper-Sparholz, Von Trautenfels über Eisenstadt nach Prag. Die Hesperidenfresken Carpoforo Tencallas in Schloß Troia, in: Vít Vlnas – Tomáš Sekyrka (edd.), Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám Prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., Praha 1996, s. 143–149.

Schenková, Marie

Marie Schenková – Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska, Opava 2001.

Marie Schenková – Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství ve východní části českého Slezska, Opava 2004.

Slavíček, Lubomír

Lubomír Slavíček, Felix Ivo Leicher 1727–1812. K jeho dílu na našem území (diplomová práce – Filosofická fakulta University J. E. Purkyně), Brno 1972.

Lubomír Slavíček, Felix Ivo Leicher 1727–1812 (disertační práce – Filosofická fakulta University J. E. Purkyně), Brno 1972.

Lubomír Slavíček, K obrazu F. I. Leichera z bývalého františkánského kostela v Opavě, Umění 21, 1973, č. 4, s. 349–353.

Lubomír Slavíček, Příspěvky k dějinám barokního umění na Moravě, Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university 24–25, F 19–20, 1976, s. 124–127.

Lubomír Slavíček, Ivo Krsek, František Antonín Maulbertsch (1724–1796) [rec.], Umění 25, 1977, č. 5, s. 467–469.

Lubomír Slavíček, Nová zjištění k dílu F. A. Maulbertsche a J. L. Krackera (Dvě moravika ze sbírek Národní galerie v Praze), Umění 26, 1978, č. 1, s. 56–59.

Lubomír Slavíček, Inventáře dvou obrazových sbírek 18. století na Moravě, Vlastivědný věstník moravský 30, 1978, č. 3, s. 297–302.

Lubomír Slavíček, Poznámky k životu a dílu Johanna Cimbala, Umění 27, 1979, č. 2, s. 159–165.

Lubomír Slavíček, Na okraj výstavy rakouského barokního umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Umění 27, 1979, č. 6, s. 545–555.

Lubomír Slavíček, Státní zámek Rájec nad Svitavou. Katalog obrazárny, Brno, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody 1980.

Lubomír Slavíček, Výstava Johanna Lucase Krackera v Budapešti, Umění 28, 1980, č. 3, s. 272–276.

Lubomír Slavíček, Příspěvky k poznání díla Felixe Ivo Leichera na severní Moravě, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 5, 1982, s. 33–61.

Lubomír Slavíček, Artis pictoriae amatores – barokní sběratelství v Čechách a na Moravě, in: Jiří Cirkl (ed.), Sběratelství, Praha, Svoboda 1983, s. 61–78.

Miszellaneen zu Michelangelo Unterberger, Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university 31–32, 1982–1983, F 26–27, s. 49–56.

Lubomír Slavíček, Příspěvky k dějinám nostické obrazové sbírky. Materiálie k českému baroknímu sběratelství, Umění 31, 1983, č. 3, s. 219–243.

Lubomír Slavíček, České barokní umění. Vybraná díla ze sbírek v ČSR. K 10. výročí otevření Jiřského kláštera (=Malé katalogy, 77; katalog výstavy – Národní galerie v Praze), Praha, 1986.

Lubomír Slavíček, Rakouské umění 18. století (katalogová hesla), in: Hana Seifertová – Lubomír Slavíček, Umění středoevropského baroku. Německé umění 17. století a rakouské umění 18. století ze sbírek Národní galerie v Praze (katalog výstavy – Západočeská galerie v Plzni, Národní galerie v Praze), Praha 1989.

Lubomír Slavíček, Franz Anton Maulbertsch und Joseph Winterhalder. Zur Ausschmückung des Sommerrefektoriums im Prämonstratenserkloster in Klosterbruck bei Znaim, Acta historiae artium Academiae scientiarum Hungaricae 34, 1989, s. 221–226.

Lubomír Slavíček, K činnosti Michelangela Unterbergera v Čechách, Umění 38, 1990, č. 1, s. 39–48.

Lubomír Slavíček, In margine činnosti vídeňských malířů v Čechách 18. století, in: Milena Freimanová (ed.), Barokní umění a jeho význam v české kultuře (Sborník sympozia, které uspořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986), Praha 1991, s. 96–102.

Lubomír Slavíček, Johann Wenzel Bergl as a Painter of Altarpieces and Easel Paintings: A Reappraisal based on New Findings, Bulletin of the National Gallery in Prague 1, 1991, s. 60–71.

Lubomír Slavíček, Michelangelo Unterberger und Josef Stern. Zu ihren Ölskizzen im Salzburger Barockmuseum, Barockberichte. Informationsblätter aus dem Salzburger Barockmuseums zur bildenden Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts 7, 1992, s. 221–229.

Lubomír Slavíček (ed.), Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství (katalog výstavy – Národní galerie v Praze), Praha 1993.

Lubomír Slavíček, Artis pictoriae amatores. Barokní sběratelství v Čechách | Bohemian Baroque Art Collecting, in: Lubomír Slavíček (ed.), Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství (katalog výstavy – Národní galerie v Praze), Praha 1993, s. 96–106, angl. s. 362–372.

Lubomír Slavíček, Imagines galleriae. Černínové jako sběratelé a podporovatelé umění | The Černíns as Collectors and Patrons of the Arts, in: Lubomír Slavíček (ed.), Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství (katalog výstavy – Národní galerie v Praze), Praha 1993, s. 130–143, angl. s. 372–386.

Lubomír Slavíček, Delitiae imaginum. Nosticové jako sběratelé a podporovatelé umění | The Nostitzes as Collectors and Patrons of the Arts, in: Lubomír Slavíček (ed.), Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství (katalog výstavy – Národní galerie v Praze), Praha 1993, s. 170–183, angl. s. 386–400.

Lubomír Slavíček, „Conte savio“. Jan Bedřich z Valdštejna, mecenáš umění a sběratel, Dějiny a současnost 15, 1993, č. 1, s. 13–16.

Lubomír Slavíček, Antwerpen, Wien und die böhmische Länder. Die Antwerpener Malerei 1550–1650 im Lichte des Wiener Kunsthandels und der böhmischen Gemäldesammlungen, in: Ekkehart Mai – Karl Schütz – Hans Vlieghe (edd.), Die Malerei Antwerpens – Gattungen, Meister, Wirkungen. Studien zur flämischen Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts (Internationales Kolloquium Wien 1993), Köln, Verlag Locher 1994, s. 144–154.

Lubomír Slavíček, Franz Anton Palko nebo Anton Glunck? K autorství skupinových portrétů Marie Terezie a Josefa II. z letního refektáře premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Exkurz: Několik poznámek k ikonologii skupinových portrétů Marie Terezie a Josefa II. od Antona Gluncka, Bulletin Moravské galerie v Brně 50, 1994, s. 32–41.

Lubomír Slavíček, Drobná zjištění k dílu Františka Vavřince Korompaye, Bulletin Moravské galerie v Brně 50, 1994, s. 62–63.

Lubomír Slavíček, Drobné příspěvky k dějinám lobkowiczké obrazárny v Roudnici, Umění 42, 1994, č. 2, s. 157–162.

Lubomír Slavíček, K činnosti Jana Bedřicha Kohla pro pražskou Loretu, Umění 42, 1994, č. 2, s. 164–166.

Lubomír Slavíček, [Encyklopedická hesla], in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha, Academia 1995. Podepsáno: LS. Bergl, Johann Wenzel, s. 64–65; Cimbal, Johann, s. 102–103; Fissé, Jan Michael, s. 181–182; Herdt, Jan de, s. 256; Krsek, Ivo, s. 410–411; Leicher, Felix Ivo, s. 443; Maulbertsch, Franz Anton, s. 495–496; Neve, Frans de, s. 567; Roy, Peter van, s. 696; Schoonjans, Anthoni, s. 739; Unterberger, Michelangelo, s. 881; Wagenschön, Franz Anton, s. 929.

Lubomír Slavíček, Franz Xaver Wagenschön, „Pictor Viennensis Austriae Discipulis P. P. Rubenius“ – Copia und Imitatione in seinem graphischen Werk. Im Gedenken an Hans Aurenhammer, Barockberichte. Informationsblätter aus dem Salzburger Barockmuseums zur bildenden Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts, H. 11–12 1995, s. 435–446.

Lubomír Slavíček, Dodatky k dílu Johanna Wenzela Bergla, Bulletin Moravské galerie v Brně 51, 1995, s. 72–75.

Lubomír Slavíček, Martin Knoller a jeho obrazy v českých sbírkách: glosy a addenda, Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university 42–44, F 37–39, 1993–1995, s. 149–164.

Lubomír Slavíček, Paralipomena k dějinám berkovské a nostické obrazové sbírky. (Materiálie k českému baroknímu sběratelství II), Umění 43, 1995, č. 5, s. 445–471.

Lubomír Slavíček, Skici a kresby v díle Felixe Ivo Leichera. Několik poznámek a nových určení, in: Vít Vlnas – Tomáš Sekyrka (edd.), Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury. K sedmdesátým narozeninám Prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., Praha, Národní galerie v Praze 1996, s. 290–301.

Lubomír Slavíček, Dvě podoby barokního šlechtického sběratelství 17. století v Čechách – sbírky Otty Nostice ml. (1608–1665) a Františka Antonína Berky z Dubé (1649–1706), in: Opera historica 5. Život na dvorech barokní šlechty (1600–1750), České Budějovice, Jihočeská univerzita 1996, s. 483–513.

Lubomír Slavíček, Visual Documentation of the Aristocratical Collections in Baroque Bohemia, Opuscula historiae artium 45, F 40, 1996, s. 75–100.

Lubomír Slavíček, Neznámé kresby Michelangela Unterbergera a Franze Xavera Wagenschöna, Opuscula historiae artium 45, F 40, 1996, s. 103–120.

Lubomír Slavíček, F. A. Maulbertsch a malířská výzdoba letního refektáře v Louce, in: Petr Kroupa – Jiří Kroupa – Lubomír Slavíček – Josef Unger, Premonstrátský klášter v Louce. Dějiny – umělecká výzdoba – ikonologie, Znojmo, Okresní úřad Znojmo 1997, s. 84–102.

Lubomír Slavíček, „Sibi, arti, amicis“. Poznámky a materiálie k dějinám sběratelství v Brně 17801840, Opuscula historiae artium 47, F 42, 1998, s. 5388.

Lubomír Slavíček, Johann Cimbal as Etcher, in: Ex fumo lucem. Baroque Studies in Honour of Klára Garas. Presented on Her Eightieth Birthday II, Budapest, Museum of Fine Arts 1999, s. 97–116.

Lubomír Slavíček, Inventáře dietrichsteinské sbírky obrazů (Mikulov, Vídeň). Prameny k dějinám sběratelství 17.–19. století na Moravě, Opuscula historiae artium 48, F 43, 1999, s. 67112.

Lubomír Slavíček, „Ein guter Maler muss bildhauerisch, und ein guter Bildhauer malerisch arbeiten trachten“. Zu einigen malerischen Zeichnungen des Bildhauers Josef Winterhalder d. Ä. in Brünn, in: Markus Hörsch – Elisabeth Oy-Marra (eds.), Kunst – Politik – Religion. Studien zur Kunst in Süddeutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei. Festschrift für Franz Matsche zum 60. Geburtstag, Petersberg, Michael Imhof Verlag 2000, s. 145–154.

Lubomír Slavíček, „Hae imagines magni aestimantur et elegantem novo refectorio addunt splendorem“. Zur Tätigkeit Michelangelo Unterbergers, Paul Trogers, Christian Hilfgott Brands und anderer Künstler für das Refektorium im Kloster Hradisch bei Olmütz, Barockberichte. Informationsblätter aus dem Salzburger Barockmuseums zur bildenden Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts 2001, H. 31 (Ehrenheft Franz Wagner zum 70. Geburtstag), s. 117125.

Lubomír Slavíček, Inventáře sbírky olomouckého světícího biskupa Ferdinanda Schröffela ze Schröffenheimu (16391702). Prameny k dějinám sběratelství 17.19. století na Moravě II, Opuscula historiae artium 50, 2001, F 45, s. 83109.

Lubomír Slavíček, Zpráva o sbírce olomouckého světícího biskupa Ferdinanda Schröffela ze Schröffenheimu. (Nové poznatky k dějinám sběratelství na Moravě 2. poloviny 17. století), in: Martin Elbel – Milan Togner (edd.), Historická Olomouc XIII. Konec švédské okupace a poválečná obnova v 2. polovině 17. století, Olomouc, Univerzita Palackého 2002, s. 129144.

Lubomír Slavíček, Franz Anton Maulbertsch et son cercle en Moravie, in: Jiří Kroupa (ed.), La Moravie à l’âge baroque 1670–1790. Dans le miroir des ombres (katalog výstavy, Paris, Somogy éditions d’art – Rennes, Musée des Beaux-Arts – Brno, Moravská galerie v Brně), Paris – Rennes – Brno 2002, s. 217–219.

Lubomír Slavíček, Dessin: „La Prima Achatemia“, in: Jiří Kroupa (ed.), La Moravie à l’âge baroque 1670–1790. Dans le miroir des ombres (katalog výstavy, Paris, Somogy éditions d’art – Rennes, Musée des Beaux-Arts – Brno, Moravská galerie v Brně), Paris – Rennes – Brno 2002, s. 247248.

Lubomír Slavíček, [Katalogová hesla], in: Jiří Kroupa (ed.), La Moravie à l’âge baroque 1670–1790. Dans le miroir des ombres (katalog výstavy, Paris, Somogy éditions d’art – Rennes, Musée des Beaux-Arts – Brno, Moravská galerie v Brně), Paris – Rennes – Brno 2002, podepsáno: L. S. 77. Franz Anton Maulbertsch, La Victoire de Minerve sur l’Envie, s. 219–220; 78. Franz Anton Maulbertsch, La Libération d’une jeune fille, s. 220–222; 79. Franz Anton Maulbertsch, Diane et Callisto, s. 222–224; 80. Felix Ivo Leicher, Rébecca et Eliézer au puits, s. 225, repr. na s. 224; 81. Johann Wenzel Bergl, Le Christ apparaissant à saint Thomas, s. 225–227; 82. Josef Winterhalder le jeune, Les Adieux de saint Pierre et saint Paul, s. 228–229; 83. Josef Winterhalder le Jeune, Le Roi David devant l’Arche d’alliance, s. 229–230; 92. Paul Troger, La Sacrifice à Pallas Athéna, s. 249–250; 93. Paul Troger, Marie Madeleine repentie portée par les anges, s. 250–252; 94. Josef Winterhalder l’Ancien, Saint André, Saint Joachim, s. 252; 95. Josef Winterhalder l’Ancien, La Vierge Marie avec l’Enfant Jésus et les saints dominicains, s. 253–254; 96. Josef Winterhalder l’Ancien, L’Archange Raphaël, s. 254–255; 160. Josef Winterhalder le Jeune, Alexandre le Grand devant Jérusalem, s. 342, repr. na s. 341; 161. Josef Winterhalder le Jeune, Le Fondation du couvent à Louka, s. 342–344.

Lubomír Slavíček, Michael Willmann a Franz Xaver Wagenschön nápodoba, kopie a parafráze v umění 17. a 18. století, in: Andrzej Kozieł – Beata Lejman (edd.), Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski & Stowarzyszenie Historików Sztuki 2002, s. 2936.

Lubomír Slavíček, Sběratel z vášně. Kníže Karl Eusebius z Liechtensteina a výtvarné umění, Dějiny a současnost 24, 2002, č. 4, s. 3134.

Lubomír Slavíček, Zwei Typen der aristokratischen Sammlertätigkeit im 17. Jahrhundert: Otto Nostitz d. J. und Franz Anton Berka von Dubá, Kunsthistoriker. Mitteilungen des Österreichischen Kunsthistorikerverbandes 18–19 (=Österreichischer Kunsthistorikertag 11, Osterweiterung – Westerweiterung, 19.–21. Oktober 2001, Leopoldmuseum), 2001–2002, s. 4449.

Lubomír Slavíček, „…mit guten allegorischen Gedanken“. K ikonografii dvou kreseb Josefa Winterhaldera ml., Opuscula historiae artium 51, F 46, 2002, s. 7790.

Lubomír Slavíček, Bilderkabinett, Kunstkabinett, Naturalienkabinett, nebo Museum? K typologii pražských sbírek kolem 1800, in: Beket Bukovinská – Lubomír Konečný (edd.), Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha, Artefactum 2003, s. 173189.

Lubomír Slavíček, Dvě neznámé kresby Josefa Winterhaldera st. „trefflich ausgeführt wie Kupferstich“, in: Jiří Kroupa (ed.), Ars naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka, Brno, Národní památkový ústav – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 2003, s. 8193.

Lubomír Slavíček, „Nachlass eines Kunstkenners und Gelehrten“. Sbírka MUDr. Václava Karla Ambroziho (1758–1813) a její vztah k obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze, in: Petr Přibyl – Martina Sošková – Eva Zíková (edd.), In Italiam nos fata trahunt, sequamur… Sborník příspěvků k 75. narozeninám Olgy Pujmanové, Praha, Společnost přátel Národní galerie v Praze 2003, s. 123134.

Lubomír Slavíček, Franz Anton Maulbertsch a jeho okruh na Moravě, in: Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670–1790 (katalog výstavy, Paris, Somogy éditions d’art – Rennes, Musée des Beaux-Arts – Brno, Moravská galerie v Brně), Paris – Rennes – Brno 2003, s. 217219.

Lubomír Slavíček, Kresba: „La prima Achatemia“, in: Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670–1790 (katalog výstavy, Paris, Somogy éditions d’art – Rennes, Musée des Beaux-Arts – Brno, Moravská galerie v Brně 2003), Paris – Rennes – Brno 2003, s. 247248.

Lubomír Slavíček, [Katalogová hesla], in: Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670–1790 (katalog výstavy, Paris, Somogy éditions d’art – Rennes, Musée des Beaux-Arts – Brno, Moravská galerie v Brně 2003), Paris – Rennes – Brno 2003, podepsáno: L. S. 77. Franz Anton Maulbertsch, Vítězství Minervy nad Závistí, s. 219–220; 78. Franz Anton Maulbertsch, Vysvobození panny, s. 220–222; 79. Franz Anton Maulbertsch, Diana a Kallistó, s. 222–224; 80. Felix Ivo Leicher, Rebeka a Eliezer u studny, s. 225, repr. na s. 224; 81. Johann Wenzel Bergl, Kristus se zjevuje nevěřícímu sv. Tomášovi, s. 225–227; 82. Josef Winterhalder ml., Loučení sv. Petra a Pavla, s. 228–229; 83. Josef Winterhalder ml., Král David před archou úmluvy, s. 229–230. 92. Paul Troger, Oběť Pallas Athéně, s. 249–250; 93. Paul Troger, Kající se Maří Magdalena nesená anděly, s. 250–252; 94. Josef Winterhalder st., Sv. Ondřej, Sv. Jáchym, s. 252; 95. Josef Winterhalder st., P. Marie s Ježíškem a dominikánskými světci, s. 253–254; 96. Josef Winterhalder st., Archanděl Rafael, s. 254–255. 160. Josef Winterhalder ml., Alexander Veliký před Jeruzalémem, s. 342, repr. na s. 341; 161. Josef Winterhalder ml., Založení kláštera v Louce, s. 342–344.

Lubomír Slavíček, Die Auktionen der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in den Jahren 17961835 | Aukce společnosti vlasteneckých přátel umění v letech 1796–1835, Bulletin of the National Gallery in Prague 12–13, 2002–2003, s. 2550, s. 124136.

Lubomír Slavíček, K počátkům Galerie žijících malířů (17961806). Wenzel Peter, Dominik Kindermann, Josef Platzer, Franz Caucig, Heinrich Friedrich Füger, Hubert Maurer a druzí v korespondenci pražské Společnosti vlasteneckých přátel umění, Časopis Slezského zemského muzea, série B, 52, 2003, č. 3, s. 263280.

Lubomír Slavíček, „Der schöne Vorrath verschiedener Gemälde und Kunststücken“. Prameny k dějinám sběratelství a uměleckého obchodu v Praze kolem 1800, Opuscula historiae artium 52, 2003, F 47, s. 63116.

Lubomír Slavíček, Sběratelství a obchod s uměním v Čechách 17. a 18. století. Stav a úkoly českého bádání, in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek – Vít Vlnas (edd.), Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740 (Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.–27. září 2001), Praha, Archiv hlavního města Prahy – Scriptorium 2004, s. 491538 (= Documenta Pragensia).

Lubomír Slavíček, Sbírky a sběratelé na Moravě 17. a 18. století, in: Tomáš Knoz (ed.), Morava v době baroka. Sborník příspěvků ze stejnojmenného cyklu přednášek, Brno, Moravské zemské muzeum 2004, s. 91104.

Lubomír Slavíček,… diese herrliche Arbeit den Werken des seelg. Maulbertsch so ähnlich. Der mährische Maler Joseph Winterhalder d. J. (17431807) im Schatten von Franz Anton Maulbertsch, in: Friedrich Polleross (ed.), Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich, Petersberg, Michael Imhof Verlag 2004, s. 229240.

Lubomír Slavíček, „eine schöne Sammlung von trefflichen Gemälden … und gehaltsvollen Kupferstichen“. Prameny k měšťanským sbírkám obrazů a grafiky v Praze 18201870. Haně Seifertové k 12. květnu 2004, Opuscula historiae artium 53, F 48, 2004, s. 73142.

Lubomír Slavíček, Pražský „cicerone“ Jan Quirin Jahn, in: Jan Royt – Petra Nevímová (edd.), Album amicorum. Sborník ku poctě prof. Mojmíra Horyny, Praha, Ústav pro dějiny umění filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2005, s. 26–37.

Lubomír Slavíček, …elegantiam in Arte, gratiam in pulchritudine… Altarbilder von Franz Anton Maulbertsch und aus seinem Umkreis in der Wallfahrtskirche von Dyje, in: Zora Wörgötter – Jiří Kroupa (edd.), Die Kirche des Gegeisselten Heilands in Dyje, Brünn, Mährische Galerie in Brünn – Masaryk Universität in Brünn 2005, s. 100–115.

Lubomír Slavíček, …elegantiam in Arte, gratiam in pulchritudine… Oltářní obrazy Franze Antona Maulbertsche a jeho okruhu v poutním kostele v Dyji, in: Zora Wörgötter – Jiří Kroupa (edd.), Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji, Brno, Moravská galerie v Brně – Masarykova univerzita v Brně 2005, s. 100115.

Lubomír Slavíček, Franz Xaver Wagenschön als „Historien-Mahler in kleinen Figuren“, Barockberichte. Informationsblätter aus dem Salzburger Barockmuseums zur bildenden Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts 42–43, 2005, s. 747757.

Lubomír Slavíček, …in einer angenehmen Haltung gemalt. Felix Ivo Leicher a jeho „znovuobjevený“ oltářní obraz v Muzeu umění v Olomouci, Bulletin Moravské galerie v Brně 61, 2005, s. 115124.

Lubomír Slavíček, „Die Nachrichten müssen dasselbst kurz zusammen gefasset werden…“. Johann Quirin Jahn und seine Nachricht über die Wiener Künstler des 17. und 18. Jahrhunderts in den „Frankfurter gelehrten Anzeigen“ (1775), Opuscula historiae artium 54, 2005, F 49, s. 93136.

Lubomír Slavíček, „meinem Seel Bruder zu mehrer Ehre“. Benedikt Kern a Jahnův životopis malíře Antonína Kerna (1777), Umění 53, 2005, č. 6, s. 612622.

Lubomír Slavíček, [Encyklopedická hesla], in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha, Academia 1995. Podepsáno: LS. Aigen, Karl Josef, s. 63; Altomonte, Martino, s. 68–69; Altomonte, Franz Lorenzo, s. 69; Altomonte, Bartolomeo, s. 69; Altomonte, Andreas Felix, s. 69–70; Ambrosi, Václav Bernard, s. 70; d’Anna, Baldassare, s. 72; Axtmann, Jan Pavel Leopold, s. 77; Bartušek, Antonín, s. 87; Bentum, Christian Philipp, s. 97; Blažková, Jarmila, s. 108–109; Creutz van der, Willem, s. 145; Czerny, Alois, s. 147; Černoch, Jan Jiří, s. 153; Dallinger, František Theodor, s. 160; Dolenský, Antonín, s. 171; Donath, Adolph, s. 174; Drentwett, Jonas, s. 176; Eberhardt, Georg Adam, s. 188; Fahrenschon, František Kašpar, s. 195; Fanti, Gaetano Ercole, s. 197–198; Fanti, Vinzenz Anton Joseph, s. 198; Feigl, Hugo, s. 198–199; Fischel, Alfred, s. 204; Fischer, Vinzenz, s. 205; Fleischer, Viktor, s. 207; Formánek, Václav, s. 210; Franz, Alois, s. 212; Frömmel, Jan Jiří, s. 217; Galerie Evropa, s. 221; Galerie J. R. Vilímek, s. 223; Galerie Ruch, s. 227; Galerie Ztichlá klika, s. 233; Gionima, Simone, s. 237–238; Glivický, Josef, s. 238–239; Gnirs, Anton, s. 240; Guth, Karel, s. 253; Halasová, Libuše, s. 257; (et Lenka Krčálová-Kudělková) Hálová-Jahodová, Cecilie, s. 258; Hampisch, Antonín František, s. 258; Havelka, Josef Ignác, s. 269; Hawlik, Ernst (Arnošt), s. 271; Helfert, Jaroslav (Antonín), s. 276; Helfert, Josef, s. 276–277; Heythumova galerie, s. 281; Hobzek, Josef, s. 288; Hofstetter, Jan Kašpar, s. 291; Hönigschmid, Rudolf, s. 295; Chambrez, Ignaz, s. 309–310; Charvátová, Ema, s. 310–311; Jež, Štěpán, s. 334; Jirka, Antonín, s. 338–339; Jůza, Vilém, s. 344–345; Kindermann, Dominik, s. 364–365; Klub přátel umění v Brně, s. 372; Kopa, Jaroslav, s. 398; Kramolín, Josef, s. 415; Kramolín, Prokop Václav, s. 415–416; Kratochwil, Johann Adalbert, s. 418; Krejčí, Karel František, s. 421; Krofta, Jan, s. 424–425; Kronbauer, Jan Jiří, s. 425; Kroužek přátel staršího umění malířského, s. 426; Kubišta, František, s. 432; Kučera, František Josef, s. 433; Kudělka, Zdeněk, s. 434; Kühn, Karl Friedrich, s. 436; Kühndel, Jan, s. 436–437; Kusáková-Knozová, Helena, s. 443; Kutálek, Jan, s. 443–444; Lanzani, Andrea, s. 451; Lederer, Josef, s. 455; Leger, Rudolf, s. 455; Loriš, Jan, s. 466–467; (et Pavel Šopák) Jaroslav Mathon, s. 490–491; Merhout, Cyril, s. 499–500; Mitteilungen des Mährischen Gewerbe Museum in Brünn, s. 510–511; Monti, Innocenzo Christophoro, s. 514; (et Martin Halata) Jan Morávek, s. 516–517; Moravské uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, s. 517–518; Naboth, Ferdinand, s. 527; Neumann, Jaromír, s. 539–541; Nevídal, Jan Ondřej, s. 542; Novotný, Antonín, s. 548–549; (et Pavel Šopák) Novotný, Kamil, s. 551; Nypoort van den, Justus, s. 552; Obrazárna Gomperzova, s. 554–555; Obrazárna Hoschkova, s. 555; Obrazárna Chlumeckého, s. 555; Obrazárna Jahnova, s. 555–556; Obrazárna Kaňkova, s. 556; Obrazárna Kuhnova, s. 556; Obrazárna Moravského zemského muzea v Brně, s. 556–557; Obrazárna Müllerova, s. 557; Obrazárna Novákova, s. 557–558; Obrazárna Staré Brno, s. 558; Onghers, Jan, s. 564; Oppenheimer, Viktor, s. 566; Österreicher, Franz st., s. 567; Österreicher, Domenik st., s. 567; Österreicher, Domenik ml., s. 567; Österreicher, Franz ml., s. 567; Páleníček, Ludvík, s. 574; Palkovský, Karel Břetislav, s. 574; Pavelka, Jaroslav, s. 581–582; Plichta, Alois, s. 597–598; Pock, Tobias, s. 599–600; Polák, Josef, s. 605; Pražské nakladatelství Václava Poláčka, s. 615–616; Prenner, Anton Joseph, s. 618; Prokyš, František Jakub, s. 623; Racek, Miroslav, s. 629; (et Jitka Sedlářová) Rektořík, František, s. 640; Rille, Albert, s. 644; Rincolini, Ernst Karl, s. 644–645; Roettenbach, Carl, s. 647; Rubešova galerie, s. 655; Ryšavý, Rudolf s. 662; Salon Mikuláše Lehmanna, s. 666; Sambach, Caspar Franz, s. 666–667; sbírka Buttova, s. 669; sbírka dietrichsteinská, s. 669–670; sbírka Engelbrechtova, s. 670; sbírka Groszova, s. 670–671; sbírka Jelínkova, s. 671; sbírka Jindrova, s. 671; sbírka Morawetzova, s. 671–672; sbírka Schichtova, s. 672; sbírka Skutezkého, s. 672–673; sbírka valdštejnská, s. 673–674; sbírka vršovecká, s. 674–675; sbírka Zátkova, s. 675; Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity – řada F uměnovědná, s. 676; Sdružení přátel baroka, s. 677; Sdružení přátel Moderní galerie, s. 677–678; Schaumberg, Kajetán, s. 683; Schirek, Carl, s. 685; Schmidt, Johann Georg, s. 687; (et Ivana Melicharová-Panochová) Schmidt, Václav Samuel Theodor, s. 688; Schram, Wilhelm Carl, s. 691; Schunko, Franz Anton, s. 692; Schürer, Oskar, s. 692; (et Milan Togner) Spiess, Jan Křtitel, s. 712; Spurný, Jan, s. 715; Steif, Maximilian, s. 720–721; Supper, Juda Tadeáš Josef, s. 732–733; Sykora, Eduard, s. 741; (et Pavel Šopák) Šámal, Jindřich, s. 744; Šamánková, Eva, s. 744–745; Štenc, Jan, s. 761–762; (et V. Storm) Štorm, Břetislav, s. 765; (et Pavel Šopák) Táborský, František, s. 774; Toman, Hugo, s. 784–785; Toman, Prokop, s. 785; Toman, Prokop Hugo, s. 785; Trapp, Wilhelm Moriz, s. 789–790; Umělecký spolek Františkova muzea v Brně, s. 802–803; Umění a svět, s. 803; (et Jindra Broukalová – red.) Urzidil, Johannes, s. 806–807; Verbeeck, Jodocus Justus, s. 821; Vodňanský, Jan Ezechiel, s. 831; Werle, Johann Georg, s. 845–846; Wolny, Gregor, s. 849; Ximenes, Celestin, s. 850–851; Zapletal, Florián, s. 853–854; Zeminová, Milena, s. 859.

Lubomír Slavíček, Potřebné knihy? Ikonografie, knihy emblémů a artifex doctus v Čechách na konci 18. století, in: Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (edd.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného. Essays for Lubomír Konečný, Praha, Artefactum 2006, s. 7993.

Lubomír Slavíček, Sběratelství a umělecký obchod v Praze v letech 17801800, in: Hana Svatošová (ed.), Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 17801800. Publikace k výstavě, Praha, Archiv hlavního města Prahy v nakladatelství Scriptorium 2006, s. 138147.

Lubomír Slavíček, Johann Michael Rottmayr und Graf Maximilian Thun. Neue Erkenntnisse zur Provenienz der Gemälde Rottmayrs, Opuscula historiae artium 55, F 50, 2006, s. 2342.

Lubomír Slavíček, Dominik Kindermann (17391817): nové poznatky k jeho kreslířskému dílu, Umění 54, 2006, č. 3, s. 240250.

Lubomír Slavíček, Obrazová sbírka Thunů kolem roku 1700, Umění 54, 2006, č. 4, s. 357366.

Lubomír Slavíček, Umělecké dražby mezi komercí a prestiží. [Anotace referátu na 2. sjezdu historiků umění], Bulletin UHS 18, 2006, č. 2, s. 7.

Lubomír Slavíček, „Sobě, umění, přátelům“. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939, Brno, Společnost pro odbornou literaturu – Barrister et Principal 2007.

Lubomír Slavíček, Das Phänomen Maulbertsch, in: Eduard Hindelang – Lubomír Slavíček (edd.), Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museum Langenargen, Langenargen, Museum Langenargen am Bodensee – Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 17–19.

Lubomír Slavíček, Felix Ivo Leicher, ein Maler ohne Eigenschaften? Versuch einer Stildefinition seines Oeuvres, in: Eduard Hindelang – Lubomír Slavíček (edd.), Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museum Langenargen, Langenargen, Museum Langenargen am Bodensee – Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 220–243.

Lubomír Slavíček, „Fatto per mia Memoria“. Die Italienreisen des Malers Dominik Kindermann im Lichte seiner Tage- und Skizzenbücher, in: Barbara Balážová (ed.) Generationen – Interpretationen – Konfrontationen. Sammelband von Beiträgen aus der internationalen Konferenz in den Tagen 20.–22. April 2005 in Bratislava, Bratislava, Ústav dejin umenia Slovenskej akadémie vied 2007, s. 309–321.

Lubomír Slavíček, Umělecké dražby mezi komercí a prestiží, in: Roman Prahl – Tomáš Winter (edd.), Proměny dějin umění. Akta druhého sjezdu historiků umění, Praha, Scriptorium 2007, s. 83–96.

Lubomír Slavíček, „…und ist die grösste und kostbarste Gallerie in Mähren“. Das Inventar der liechtensteinischen Gemäldegalerie auf dem Schloss in Frischau, Opuscula historiae artium 56,F 51, 2007, s. 127–163.

Lubomír Slavíček, Michael Willmann und Christoph Wenzel von Nostitz, Umění 55, 2007, č. 3, s. 237–241.

Lubomír Slavíček, Der rechte Splendor der Einrichtung. Das Palais Graf Maximilian Thuns auf der Prager Kleinseite und seine Ausstattung zu Beginn des 18. Jahrhunderts, in: Martin Engel – Martin Pozsgai – Christiane Salge – Huberta Weigl (edd.), Barock in Mitteleuropa. Werke, Phänomene, Analysen. Hellmut Lorenz zum 65. Geburtstag (=Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 55–56), Wien 2006–2007, s. 193–206.

Lubomír Slavíček, „Honestus et eruditus civis et artifex“. Umělecké a knižní sbírky vzdělaných měšťanských umělců 18. století (Brno, Moravská Třebová, Praha), in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), Město a intelektuálové od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze (= Documenta Pragensia 27, 2008), Praha, Archiv hlavního města Prahy – Scriptorium 2009, s. 875914.

Lubomír Slavíček, [Katalogová hesla], in: Milan Togner and Collective, Olomouc Picture Gallery III. Central European Painting of the 16th–18th Centuries from Olomouc Collections, Olomouc, Olomouc Museum of Art 2008, podepsáno: LS. 5. Johann Wenzel Bergl, Christ Reveals Himself to Doubting Thomas, s. 27–31; 59. Franz Laurenz Korompay (Corombay, Korumpai), The Immaculata, s. 94–97; 60. Josef Wenzel Korompay, Saint Joseph the Foster Father, s. 97–99; 61. Josef Wenzel Korompay, The Holy Relatives, s. 97–99; 62. Felix Ivo Leicher, The Fourteen Holy Helpers in Need, s. 99–102; 66. Franz Anton Maulbertsch (okruh), Susannah and the Elders, s. 106–108; 86. Martin Johann Schmidt, kn. Kremser Schmidt, The Adoration of the Shepherds, s. 132–134; 87. Martin Johann Schmidt, kn. Kremser Schmidt (okruh), Apotheosis of Saint Leopold, s. 134–136; 94. Franz Anton Šebesta-Sebastini, The Beheading of Saint Catherine, s. 145–148; 98. Michelangelo (Michael Angelo) Unterberger, The Crucifixion, s. 153–157; 99. Michelangelo (Michael Angelo) Unterberger, The Deposition, s. 153–157; 225. South German (Vienna?) Painter, Saint Antony’s Visit to Saint Paul the Hermit, s. 266–268.

Lubomír Slavíček, [Katalogová hesla], in: Milan Togner a kol., Olomoucká obrazárna III. Středoevropské malířství 16.–18. století z olomouckých sbírek, Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2008. Podepsáno: LS. 5. Johann Wenzel Bergl, Kristus se zjevuje nevěřícímu Tomáši, s. 27–31; 59. František Vavřinec Korompay (Corombay, Korumpai), Immaculata, s. 94–97; 60. Josef Václav Korompay, Sv. Josef Pěstoun, s. 97–99; 61. Josef Václav Korompay, Svaté Příbuzenstvo, s. 97–99; 62. Felix Ivo Leicher, Čtrnáct svatých pomocníků, s. 99–102; 66. Franz Anton Maulbertsch (okruh), Zuzana a starci, s. 106–108; 86. Martin Johann Schmidt, zv. Kremser Schmidt, Klanění pastýřů, s. 132–134; 87. Martin Johann Schmidt, zv. Kremser Schmidt (okruh), Oslavení sv. Leopolda, s. 134–136; 94. František Antonín Šebesta-Sebastini, Stětí sv. Kateřiny, s. 145–148; 98. Michelangelo (Michael Angelo) Unterberger, Ukřižování, s. 153–157; 99. Michelangelo (Michael Angelo) Unterberger, Snímání z kříže, s. 153–157; 106. Jihoněmecký (vídeňský?) malíř, Návštěva sv. Antonína u sv. Pavla Poustevníka, s. 167–168.

Lubomír Slavíček, „…damit er Ruhm und Ehre, ich aber Contento darvon habe“. Umělci, umělečtí řemeslníci a agenti ve službách Kryštofa Václava Nostice, in: Helena Dáňová – Jan Klípa – Lenka Stolárová (edd.), Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740, Praha, Národní galerie v Praze 2008, s. 377–390.

Lubomír Slavíček, „Tapetezerei ist nichts anderst als wie ein Gemahl“. Marcus Forchondt und die Tapisserien für das Prager Palais Thun, Opuscula historiae artium 57, F 52, 2008, s. 55–88.

Lubomír Slavíček, Malíři a historie. Historická literatura v knihovně pražské Akademie výtvarných umění před rokem 1855, in: Hana Ambrožová – Tomáš Dvořák – Bronislav Chocholáč – Libor Jan – Pavel Pumpr (edd.), Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického semináře FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám, Brno, Matice moravská – Výzkumné středisko pro dějiny střední Moravy: prameny, země, kultura 2009, s. 863–870.

Lubomír Slavíček, Josef Winterhalder d. J. – Maulbertschs eifrigster Imitator oder eigenschöpferischer Künstler?, in: Lubomír Slavíček (ed.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1817 Znojmo). Maulbertsch bester Schüler (katalog výstavy), Langenargen, Museum Langenargen am Bodensee – Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 17–21.

Lubomír Slavíček – Tomáš Valeš, „…mit guten allegorischen Gedanken“. Ikonographische Anmerkungen und Konzepte im Schaffen von Josef Winterhalder d. J., in: Lubomír Slavíček (ed.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1817 Znojmo). Maulbertsch bester Schüler (katalog výstavy), Langenargen, Museum Langenargen am Bodensee – Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 253–265.

Lubomír Slavíček – Tomáš Valeš, „Das übrige wird Monsieur Schweigl besser wissen“. Die Anmerkungen Josef Winterhalders d. J. über Barockkünstler in Znaim und Umgebung aus dem Jahr 1800, in: Lubomír Slavíček (ed.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1817 Znojmo). Maulbertsch bester Schüler (katalog výstavy), Langenargen, Museum Langenargen am Bodensee – Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 267–279.

Lubomír Slavíček – Tomáš Valeš, „Will jemand meiner unbedeuthend eingedenkt mich in Vorschein bringen…“. Josef Winterhalder d. J. in zeitgenössischen Biographien, in: Lubomír Slavíček (ed.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1817 Znojmo). Maulbertsch bester Schüler (katalog výstavy), Langenargen, Museum Langenargen am Bodensee – Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 281–303.

Lubomír Slavíček, Katalog der ausgestellten Werke von Josef Winterhalder d. J., in: Lubomír Slavíček (ed.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1817 Znojmo). Maulbertsch bester Schüler (katalog výstavy), Langenargen, Museum Langenargen am Bodensee – Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 304–385.

Lubomír Slavíček, Johann Georg Bergmüller a spol. Neznámé kresby jinoněmeckého baroka ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis. Stará grafika a kresba Čech, Německa a Slezska v evropských souvislostech, Praha 2009, s. 66–75

Lubomír Slavíček, Some Drawings by Johann Georg Bergmüller (1688–1762) and his circle in the Silesian Regional Museum in Opava, Acta historiae artium Academiae scientiarum Hungaricae 50, 2009, č. 1–4, s. 35–43.

Lubomír Slavíček, … dieweilen meine Curiosität meistens in Mallerey bestehen. Die Sammlungen des Olmützer Bischofs Karl Graf von Liechtenstein-Castelcorn (1623–1695), in: Gerhard Ammerer – Ingonda Hannesschläger – Jan Paul Niederkorn – Wolfgang Wüst (edd.), Höfe und Residenzen geistlicher Fürsten. Strukturen, Regionen und Salzburgs Beispiel in Mittelalter und Neuzeit (=Residenzenforschung, 24), Ostfildern 2010 s. 191–204.

Lubomír Slavíček, Schlossgemäldegalerie in Frischau bei Znaim, ein weiterer Ort der liechtensteinischen Sammeltätigkeit, in: Liechtensteinische Erinnerungsorte in den böhmischen Ländern (Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission I), Vaduz 2012, s. 149–169.

Lubomír Slavíček, Karel Josef Adolph refecit. Kroměřížský malíř jako restaurátor obrazů ve službách Dominika Ignáce hraběte Chorynského z Ledské, Zprávy památkové péče 72, 2012, č. 6, s. 500–503.

Lubomír Slavíček, „… zum Gebrauch für die akademischen Schüler“. Umělecké sbírky a učební pomůcky Akademie výtvarných umění v Praze 1800–1889, in: Ivana Ebelová – Jiří Pešek – Tomáš Sekyrka – Vít Vlnas (edd.), Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu, Praha, Nakladatelství Lidových novin, 2013, s. 156–173.

Lubomír Slavíček, „… mit solchen Männern, wie Sie sind, haben Sr Excellenz mein Hochgräfl: gnädiger Herr Principal gerne zu thun“. Hrabě Ignác Dominik Chorynský z Ledské a jeho umělci František Antonín Sebastini, Ignác Raab, František Vavřinec Korompay, Ondřej Schweigl, David Roentgen et alii, Opuscula historiae artium 62, 2013, č. 2, s. 180–211.

Lubomír Slavíček, Prolegomena ke sbírkám obrazů hraběcí rodiny Thunů. Historie obrazové sbírky děčínské větve hraběcí rodiny Thunů 1. část (1628–1814), in: František Šuman (ed.), Mistrovská díla thunovské obrazárny na děčínském zámku, Děčín 2014, s. 9–28.

Lubomír Slavíček, Zámecká obrazárna v Rájci nad Svitavou a sběratelství rodu ze Salm-Reifferscheidtů ve světle archivních pramenů, Opuscula historiae atrium 63, 2014, č. 1–2, s. 94–119.

Lubomír Slavíček, Jan Quirin Jahn, Topograf uměleckých památek Prahy (Edice: Jan Quirin Jahn: Poznámky k uměleckohistorické topografii Hradčan, Malé Strany, Nového města a Vyšehradu), Pražský sborník historický XLII, 2014, s. 269–368.

Lubomír Slavíček – Petr Tomášek (edd.), Aristokracie ducha a vkusu. Zámecká obrazárna Salm-Reifferscheidtů v Rájci nad Svitavou, Brno 2015.

Lubomír Slavíček, „… vorzüglich aber die Blätter nach La Fage“. Glosa k předlohám kreseb Paula Trogera a Franze Caspara Sambacha, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis V, 2015, s. 80–87, 158–162.

Lubomír Slavíček, Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské jako sběratel obrazů a knih, Opuscula historiae artium 64, 2015, s. 158 – 205.

Lubomír Slavíček, Katalog der liechtensteinischen Bildergalerie auf dem Schloss in Frischau von Dominik Kindermann aus dem Jahr 1801, Opuscula historiae artium 65, 2016, s. 132–155.

Lubomír Slavíček, Bludiště seznamů. Inventáře jako pramen k dějinám sběratelství v Čechách a na Moravě v 17.–19. století, in: Jiří Roháček – Lubomír Slavíček (edd.), Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění, Praha 2018, s. 53–91.

Lubomír Slavíček, „Tento v Čechách vysoce vážený malíř.“ Norbert Grund a jeho sběratelé v Čechách i jinde, in: Marcela Vondráčková (ed.), Norbert Grund. Velký mistr malých forem, Praha 2019, s. 128–149.

Lubomír Slavíček, Obrazotvornost versus mimesis. Heinrich FriedrichFüger a jeho současníci v říši Homéra a Feidia, in: Pavla Machalíková – Eva Bendová (edd.), Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století, Brno – Plzeň 2019, s. 17–29.

Lubomír Slavíček, Hubert Maurer and Johann Baptist Lampi the Elder. From Design to Execution Návrh a realizace v tvorbě Huberta Maurera a Johanna Baptisty Lampiho st., Ars linearis X, 2020, s. 69–81, 137–145.

Lubomír Slavíček, Franciscus Mayer invenit et delineavit: Side Notes on the Oeuvre of the Little-Known 18th-Century Viennese Draughtsman Franciscus Mayer invenit et delineavit: In margine tvorby málo známého vídeňského kreslíře 18. století, Ars linearis XI, 2021, s. 44–63, 146–154.

Smýkal, Milan

Milan Smýkal, Giovanni Pietro Tencalla. Světské stavby na Moravě (disertační práce – Filosofická fakulta University J. E. Purkyně), Brno 1975.

Spiriti, Andrea

Giorgio Mollisi – Ivano Proserpi – Andrea Spiriti (edd.), Carpoforo Tencalla da Bissone. Pittura del Seicento fra Milano e l’Europa centrale (Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst, Rancate, 19 marzo – 29 maggio 2005), Rancate 2005.

Stehlík, Miloš

Miloš Stehlík, K autorství nástropních maleb v náměšťské zámecké knihovně, Zprávy památkové péče 18, 1958, s. 131–132.

Miloš Stehlík, Sochařství vrcholného baroka na Moravě, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 510–539.

Miloš Stehlík, Sochařství pozdního baroka na Moravě, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 741–750.

Miloš Stehlík, Barokní sochařství na Moravě a Itálie, in: Barokní umění a jeho význam v české kultuře (Sborník sympozia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986), Praha 1991, s. 21–27.

Miloš Stehlík, Barok v soše, Brno 2006.

Miloš Stehlík, Barokní sochařství na Moravě a Itálie, in: Miloš Stehlík, Barok v soše, Brno 2006, s. 51–63.

Swoboda, Karl Maria

Karl M. Swoboda (ed.), Barock in Böhmen, Hamburg – Berlin 1964.

Sýkorová (Vondráčková), Marcela

Marcela Sýkorová, Malířské dílo Františka Lichtenreitera (diplomová práce – Filosofická fakulta University Karlovy), Praha 1996.

Š

Šroněk, Michal

Michal Šroněk, Barokní malířství 17. století v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989, s. 324–356.

Michal Šroněk, Pražští malíři 1600–1656. Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník (Fontes historiae artium I), Praha 1997.

Štech, Václav Vilém

Václav Vilém Štech, Die Barockskulptur in Böhmen, Prag 1959.

T

Thieme, Ulrich

Ulrich Thieme – Felix Becker – Hans Vollmer (edd.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart I–XXXVII, Leipzig 1907–1950.

Tibitanzlová (Heisslerová), Radka

Radka Tibitanzlová – Martina Beranová, „…aby se umění malířskému vyučoval“. Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva (= Umění v archivu 1), Praha 2009.

Radka Tibitanzlová, Karel Škréta – měšťan Starého Města pražského, in: Lenka Stolárová (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a Evropě (Sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v klášteře sv. Anežky české ve dnech 23. – 24. března 2010), Praha 2011, s. 153–160.

Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha, Pražský malíř Matěj Zimprecht (1624–1680). Životopis umělce v limitech historické paměti, Umění 60, 2012, s. 255–280.

Radka Tibitanzlová, Osudy obrazů z hybernského kostela na Novém Městě pražském, in: Lenka Stolárová – Kateřina Holečková (edd.), Karel Škréta (1610–1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny, Praha 2013, s. 69–78.

Radka Tibitanzlová, Umělci a řemeslníci – spolu nejen na obraze, in: Ivana Ebelová – Jiří Pešek – Tomáš Sekyrka – Vít Vlnas (edd.), Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu, Praha 2013, s. 130–143.

Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha, Nově nalezené dílo Karla Škréty Sv. Antonín Paduánský s Ježíškem a obrazová výzdoba kostela hybernů na Novém Městě pražském, Umění 62, 2014, 2, s. 118–140.

Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha, Jan Hendrych a Jan Jeroným z Lewenfelsu – společenská a kulturní elita na Havlíčkobrodsku v druhé polovině 17. století, in: Aleš Veselý (ed.), Baroko na Havlíčkobrodsku, Havlíčkův Brod 2014, s. 23–52.

Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha, Stevensovy obrazy z Martinické kaple ve Svatovítské katedrále, Slánské rozhovory 2013 a 2014, Slaný 2015, s. 45–53.

Togner, Milan

Milan Togner, Kaple Božího těla v Olomouci, Umění 21, 1973, s. 331–343.

Ivo Hlobil – Pavel Michna – Milan Togner, Olomouc, Praha 1984.

Milan Togner, Jan Kryštof Handke. Malířské dílo, Olomouc 1994.

Milan Togner, Barokní sběratelství v Olomouci a jeho podíl na formování domácí výtvarné kultury, Historická Olomouc 10, 1995, s. 127–131.

Milan Togner (ed.), Kroměřížská obrazárna. Katalog sbírky obrazů arcibiskupského zámku v Kroměříži, Kroměříž 1998.

Milan Togner, Poznámky k Lublinského výzdobě kaple sv. Josefa při kostele Všech svatých v Olomouci, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas, Philosophica – Historica 31, 2002, s. 143–149.

Milan Togner, Kaple Božího těla, in: Jiří Fiala – Leoš Mlčák – Karel Žurek (edd.), Jezuitský konvikt. Sídlo uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Dějiny – Stavební a umělecké dějiny – Obnova a využití, Olomouc 2002, s. 239–251.

Milan Togner, Rezidence a dvůr biskupství olomouckého, in: Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670–1790 (katalog výstavy v Muzeu umění v Rennes), Rennes – Brno 2003, s. 102–127.

Milan Togner, Malíři první poloviny 18. století v Olomouci, in: Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670–1790 (katalog výstavy v Muzeu umění v Rennes), Rennes – Brno 2003, s. 185–213.

Milan Togner, Antonín Martin Lublinský 1636–1690, Olomouc 2004.

Milan Togner, Barokní malířství v Olomouci, Olomouc 2008.

Ladislav Daniel – Marek Perůtka – Milan Togner, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Kroměříž 2009.

Milan Togner, Barokní malířství v Olomouci, in: Ondřej Jakubec – Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620–1780 II, Olomouc 2010, s. 213–227.

Milan Togner, Malířství 17. století na Moravě, Olomouc 2010.

Milan Togner – Jana Zapletalová, Mezi Římem a střední Moravou. Barokní skicář Dionýsia Strausse (1660–1720), Olomouc 2010.

Toman, Prokop

Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947.

Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950. 

Prokop Toman – Prokop H. Toman, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Praha 1955.

Trezza Cabrales, Angela

Angela Trezza Cabrales, La Congregazione italiana di Praga. Luoghi e memorie dell’Istituto Italiano di Cultura, Kutná Hora – Praga 2003.

U

V

Vácha, Štěpán

Štěpán Vácha, Der Herrscher aud dem Sakralbild zur Zeit der Gegenreformation und des Barock. Eine ikologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation Kaiser Ferdinands II. in Böhmen, Praha 2009.

Štěpán Vácha – Radka Heisslerová, Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635–1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess, Matěj Zimprecht, Praha 2017.

Valeš, Tomáš

Tomáš Valeš, Jan Petr Cerroni a „neznámý“ rukopis o dějinách vídeňské Akademie výtvarných umění, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska (Sborník z 16. odborné konference Olomouc, 13. – 14. listopadu 2006), Olomouc 2008, s. 153–159.

Tomáš Valeš, Giovanni Maria Filippi nei paesi boemi / Giovanni Maria Filippi v českých zemích, in: Romano Turrini – Petr Maťa – Tomáš Valeš – Michal Konečný – Rudolf Pošva, La fabbrica della Collegiata Vicende e personaggi legati alla costruzione della Collegiata di Arco a 400 anni dalla posa della prima pietra (7 novembre 1613 – 7 novembre 2013), Arco 2013, s. 111–124, 226–232.

Tomáš Valeš, Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka, Brno 2014.

Vápenková, Eva

Eva Vápenková, Vývoj a metody restaurování v Čechách. Od konce 18. století po první polovinu 20. století (diplomová práce – Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy), Praha 2009.

Venera, Jiří

Jiří Venera, František Vavřinec Korompay, moravský rokokový malíř, Brno 1949.

Vilímková, Milada

Milada Vilímková – Pavel Preiss, Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově, Praha 1989.

Milada Vilímková – Pavel Vlček, Areál břevnovského kláštera. Vojtěška (Stavebněhistorický průzkum SÚRPMO), Praha 1990.

Vlasáková (Volrábová), Alena

Alena Vlasáková, Ikonografický program kostela Zvěstování Panny Marie, zv. Zrcadlová kaple v pražském Klementinu. Význam a funkce zrcadla v sakrálním interiéru 18. století, Umění 42, 1994, s. 120–140.

Vlček, Pavel

Pavel Vlček, Francesco Caratti, Umění 32, 1984, s. 1–22.

Petr Macek – Pavel Vlček – Pavel Zahradník, František Maximilián Kaňka, „in regno Bohemiae aedilis famosissimus“, Umění 40, 1992, s. 180–227.

Pavel Vlček, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Praha 1999.

Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Staré Město. Josefov, Praha 1996.

Pavel Vlček – Petr Sommer – Dušan Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1998.

Pavel Vlček – Ester Havlová, Praha 1610–1700. Kapitoly o architektuře raného baroka, Praha 1998.

Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Malá Strana, Praha 1999.

Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000.

Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004.

Pavel Vlček, Jezuitská kolej v Kutné Hoře, in: Vojtěch Vaněk – Jiří K. Kroupa (edd.), Kutná Hora v době baroka (= Antiqua Cuthna 1), Praha 2005, s. 214–220.

Vlnas, Vít

Václav Ledvinka – Bohumír Mráz – Vít Vlnas, Pražské paláce, Praha 1995.

Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnost 17. a 18. století, Praha 2001.

Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století (katalog Národní galerie v Praze), Praha 2001.

Vojáček, Josef

Josef Vojáček, Klášter Augustiniánů bosáků v Lysé nad Labem, Sborník historického kroužku 30, 1929, s. 1–6, 135–143.

Josef Vojáček, Klášter Augustiniánů bosáků v Lysé nad Labem, Sborník historického kroužku 31, 1930, s. 11–19, 71–102.

Vollmer, Hans

Ulrich Thieme – Felix Becker – Hans Vollmer (edd.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart I–XXXVII, Leipzig 1907–1950.

W

Winter, Zikmund

Zikmund Winter, Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526–1620), Praha 1909.

Wojtyła, Arkadiusz

Arkadiusz Wojtyła, Zwischen Rom und Prag – Erzbischof Johann Friedrich und die barocke Kunst und Kultur in Böhmen, in: Zdislava Röhsner (ed.), Wallenstein und noch mehr. 850 Jahre Familie Waldstein, Wien 2009, s. 103–116.

Wurzbach, Constant

Constant Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich I–LX, Wien 1856–1891.

X

Y

Z

Zahradník, Pavel

Petr Macek – Pavel Vlček – Pavel Zahradník, František Maximilián Kaňka, „in regno Bohemiae aedilis famosissimus“, Umění 40, 1992, s. 180–227.

Zapletal, Florian

Florian Zapletal, Akademický sochař František Hirnle v Kroměříži, in: Rudolf Fukal – Milan Kopecký (edd.), Rodné zemi. Sborník prací k 70. výročí trvání Musejního spolku v Brně a k 70. narozeninám jeho předsedy doc. Dr. Aloise Gregora, Brno 1958, s. 188–196.

Zapletalová, Jana

Jana Zapletalová, Maliř Innocenzo Monti (diplomová práce – Filozofická fakulta Univerzity Palackého), Olomouc 2004.

Jana Zapletalová, Mezi Boloňou a Krakovem. Život a dílo italského malíře Innocenza Montiho (1653–1710), Umění 53, 2005, s. 335–346.

Jana Zapletalová, La decorazione pittorica dell’ „alla Martinelli“ al castello di Austerlitz, in: Aurora Scotti Tosini (ed.), Domenico Martinelli architetto ad Austerlitz i disegni per la residenza di Dominik Andreas Kaunitz (1691–1705), Milano 2006, s. 163–172.

Jana Zapletalová, „Amoris Austerlitzensis Triumfus“. Ke spojitosti Lanzaniho maleb ve Slavkově u Brna s epithalamickou poezií, in: Milena Bartlová – Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (edd.), Libosad. Studie o českém a evropském barokním umění, Praha 2007, s. 83–105.

Jana Zapletalová, ‘Jacobus Tencalla figlius Joannis de Bissone.’ The Origin and the Life of the Painter Giacomo Tencalla, Umění 56, 2008, s. 65–76.

Jana Zapletalová, Andrea Lanzani 1641–1712, Olomouc 2008.

Jana Zapletalová, Il misterioso Giacomo Tencalla ovvero il pittore Giacomo Tencalla alla luce dei documenti d’archivio, Bolletino Storico della Svizzera italiana 111, 2008, s. 395–411.

Milan Togner – Jana Zapletalová, Mezi Římem a střední Moravou. Barokní skicář Dionýsia Strausse (1660–1720), Olomouc 2010.

Jana Zapletalová, Nově nalezené malby Carpofora Tencally v Olomouci, Umění 58, 2010, s. 237–242, 275.

Jana Zapletalová, Castelli versus Borsa: klíč k atribucím štukatur, in: Ladislav Daniel – Filip Hradil (edd.), Město v baroku, baroko ve městě (= Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci – Společenské vědy. Suplementum), Olomouc 2013, s. 137–145.

Jana Zapletalová, Innocenzo Monti a fresky v kostele sv. Michala v Olomouci, Opuscula historiae artium 62, 2013, s. 68–79.

Jana Zapletalová, Malíř Giovanni Carlone na Moravě. Stará Voda, Umění 63, 2015, s. 289–306.

Jana Zapletalová – Martin Krummholz, Newly Uncovered Wall Paintings by Carlo Innocenzo Carloni in the Main Staircase of the Clam-Gallas Palace in Prague, Umění 68, s. 310–324.

Závorková, Marie

Marie Závorková, Fabián Václav Harovník, Památky archeologické 38, 1932, s. 62–69.

Zuman, František

František Zuman, Stav malířství, mědirytectví a tiskařství v Čechách r. 1787, Časopis Společnosti přátel starožitností 49–50 (1941–1942), 1946, s. 77–91.

Ž