Externí odkazy

Výběr odkazů na volně nebo člensky přístupné webové projekty zahrnující rozcestníky, databáze relevantních encyklopedických informací k dějinám kultury a umění raného novověku, digitalizované verze odborných periodik, lexik, a dalších typů publikací, průvodce po archivních fondech, knihovní katalogy a další nástroje. Práci si zde můžete zpříjemnit poslechem (nejen) barokní hudby.

Česká republika

Archivy

Archivní fondy a sbírky v ČR (Ministerstvo vnitra ČR)
Archiv hlavního města Prahy | Archivní katalog
Archiv Národní galerie v Praze | Seznam fondů a sbírek archivu
Digitalizace (Česká genealogická a heraldická společnost v Praze)
Porta fontium (Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů)
Státní oblastní archiv v Třeboni | Digiarchiv

Digitální repozitář Univerzity Karlovy
Repozitar.cz – Repozitář vědeckých prací
Theses.cz – Vysokoškolské kvalifikační práce
Univerzitní repozitář Masarykovy Univerzity | IS MUNI Vyhledávání

Blogy

R’n’B – Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě (Centrum pro studium raného novověku, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)
UHS – Uměleckohistorická společnost

Databáze

Bibliografické databáze bohemikálních tisků, rukopisů a moderní literatury (Knihovna AV ČR)
Bibliografie dějin českých zemí (Historický ústav AV ČR)
Biografický slovník českých zemí (Historický ústav AV ČR)
Databáze uměleckých výstav v českých zemích 1820–1950 (Ústav dějin umění AV ČR)
Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku (Knihovna AV ČR)
Historický atlas měst ČR (Historický ústav AV ČR – Fakulta stavební ČVUT)
Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 (Knihovna AV ČR)
Památkový katalog (Národní památkový ústav)
Petr Brandl (Národní galerie v Praze)
Řeholníci – katalog Clavius (Historický ústav AV ČR)

Genealogie

Genealogie

Geografie

Zeměměřičský ústav. Archiv

Katalogy

Oldřich J. Blažíček (ed.), Barok v Čechách. Katalog expozice ve státním zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou, Praha 1973 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Pavel Preiss, Václav Vavřinec Reiner, Praha 1970 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)

Knihovny

Artlib.eu
Knihovna Akademie věd ČR | Katalogy | Vzdálený přístup
Knihovna Ústavu dějin umění AV ČR | Katalogy
Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea v Praze | Katalog
Knihovna Národní galerie v Praze | Katalog
Moravská zemská knihovna | Katalogy a databáze
Národní knihovna ČR | Katalog NK | Souborný katalog ČR
Vědecká knihovna v Olomouci | on-line katalog | digitální knihovny

Česká digitální knihovna
Digitální knihovna (Kramerius)
Digitální knihovna Akademie věd ČR
Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Digitální knihovna Městské knihovny v Praze
Digitální knihovna Moravské zemské knihovny
Digitální knihovna Národní knihovny ČR
Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
Digitální knihovna Vědecké knihovny v Olomouci

Lexika

Paul Bergner (ed.), Beiträge u. Berichtigungen zu Dlabacž Lexikon böhmischer Künstler von Grafen Franz v. Sternberg-Manderscheid, Prag 1913 (archive.org)
Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I–III, Prag 1815 (Bibliografická databáze bohemikálních tisků, rukopisů a moderní literatury)
Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815 (MDZ)
Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815 (MDZ)
Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien III, Prag 1815 (MDZ)
Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, I–XXVIII, Praha 1888–1909 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Josef Tumpach – Antonín Podlaha, Český slovník bohovědný I–V, Praha 1912–1932 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)

Periodika

Bulletin Národní galerie v Praze
Bulletin UHS
Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století
Časopis Společnosti přátel starožitností českých 1893–1926 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Časopis Společnosti přátel starožitností českých 1927–1939 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Časopis Společnosti přátel starožitností českých 1940–1962 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Opuscula historiae artium (Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
Památky archaeologické a místopisné 1855–1912 (Digitální knihovna Moravské zemské knihovny)
Památky archeologické 1913–2020 (Digitální knihovna Moravské zemské knihovny)
Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění 1915–1947 (Digitální knihovna Národní galerie v Praze)
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná (Digitální knihovna FF MU)
Staletá Praha (Národní památkový ústav)
Studia Rudolphina
Umění. Časopis Ústavu dějin umění AV ČR (Digitální knihovna AV ČR) | Bibliografie časopisu Umění 1953–2022
Umění. Sborník pro českou výtvarnou práci 1915–1949 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Zprávy památkové péče (Národní památkový ústav)

Sbírky

Moravská galerie v Brně | Sbírky
Muzeum umění Olomouc | Sbírky | Sbírky online
Národní galerie v Praze | Sbírky Národní galerie v Praze

Syntézy

Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách, Praha 1958 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Oldřich J. Blažíček, Umění baroku v Čechách, Praha 1971 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Viktor Kotrba, Česká barokní gotika. Dílo Jana Santiniho-Aichla, Praha 1976 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Jaromír Neumann, Malířství XVII. století v Čechách. Barokní realismus, Praha 1951 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1969 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Jaromír Neumann, Das böhmische Barock, Prag 1970 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1974 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Zikmund Winter, Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526–1620), Praha 1909 (Digitální knihovna Městské knihovny v Praze)

Topografie

František Ekert, Posvátná místa král. hl. města Prahy. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého I, Praha 1883 (MDZ)
František Ekert, Posvátná místa král. hl. města Prahy. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého II, Praha 1884 (MDZ)

Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém I (Vikariáty Českobrodský, Černokostelecký, Mnichovický a Prosecký), Praha 1907 (Digitální knihovna Městské knihovny v Praze)
Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém II (Vikariáty Berounský, Bystřický a Plzeňský), Praha 1908 (Digitální knihovna Městské knihovny v Praze)
Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém III (Vikariáty Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský), Praha 1909 (Digitální knihovna Městské knihovny v Praze)
Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém IV (Vikariáty Kolínský a Rokycanský), Praha 1910 (Digitální knihovna Městské knihovny v Praze)
Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém V (Vikariát Libocký), Praha 1911 (Digitální knihovna Městské knihovny v Praze)
Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém VI (Vikariáty Sedlčanský a Votický), Praha 1912 (Digitální knihovna Městské knihovny v Praze)
Antonín Podlaha, Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém VII (Vikariát Slanský), Praha 1913 (Digitální knihovna Městské knihovny v Praze)

František Ruth, Kronika královské Prahy a obcí sousedních I, Praha 1903 (Digitální knihovna Městské knihovny v Praze)
František Ruth, Kronika královské Prahy a obcí sousedních II, Praha 1904 (Digitální knihovna Městské knihovny v Praze)
František Ruth, Kronika královské Prahy a obcí sousedních III, Praha 1904 (Digitální knihovna Městské knihovny v Praze)

August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království českého I–XV, Praha 1882–1927 (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)

Soupis památek historických a uměleckých v království Českém I–XII (Digitální knihovna Národní knihovny ČR)
Soupis památek historických a uměleckých v království Českém I–XL (Depositum Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy)

Belgie

Databáze

BALaT – Belgian Art Links and Tools
Jesuitica Project

Sbírky

KMSKA – Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen | The Collection of KMSKA

Francie

Databáze

Joconde, collective catalogue of the collections of the museums of France (Ministère de la culture)
LexArt
Médiathèque du patrimoine et de la photographie | Immeubles monuments historiques
Mérimée: une base de données du patrimoine monumental français de la Préhistoire à nos jours (Ministère de la culture)

Knihovny

BnF Gallica
INHA – L’Institut national d’histoire de l’art | Bibliothèque | Catalogue | Collections numérisées | Resources en histoire de l’art

Lexika

BnF Répertoires biographiques d’artistes
ENCRE – Édition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot, D’Alembert et Jaucourt (1751–1772)

Sbírky

Louvre | Louvre Collections

Itálie

Databáze

Catalogo generale dei Beni Culturali
Fondazione Federico Zeri
Italian Art Society | Research & Resources | Online Resources
Memofonte

Knihovny

Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institute | Library | Digital Humanities Lab

Lexika

Treccani. Dizionario Biografico degli Italiani | Dizionario biografico | Elenco

Periodika

BiASA – Periodici Italiani digitalizati
Journal of Early Modern Studies (Firenze University Press)

Německo

Archivy

Archivportal-D

Databáze

arthistoricum.net | Bibliographie Drawingsbooks | FONTES. Text- und Bildquellen zur Kunstgeschichte 1350–1750 | Kunsttopographie Deutschland
bavarikon – Bayerns digitale Schatzkammer | Bosls Bayerische Biographie | Allgemeine Suche
Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg | Bildindex der Kunst & Architektur | Digitaler
Portraitindex | Graphikportal
CbDD – Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland
ECHO – Cultural Heritage Online
Virtuelles Kupferstichkabinett

Knihovny

BASE – Bielefeld Academic Search Engine
Bibliotheken der Regio Bodensee
BSB – Bayerische StaatsBibliothek
BVB – BibliotheksVerbund Bayern
Deutsche digitale Bibliothek
Digital Libraries Connected (Max-Planck-Institut)
Digitale Sammlungen der Bauhaus-Universität Weimar
DTA – Deutsches Textarchiv
EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Universität Regensburg)
GBV | VZG – Gemeinsamer Bibliotheksverbund / Verbundzentrale
Germanisches Nationalmuseum – Bibliothek | Digitale Bibliothek
HEIDI (Universitätsbibliothek Heidelberg) | art journals – Kunst- und Satirezeitschriften | Heidelberger historische Bestände – digital | Künstler A–Z | Kunsttopographie Deutschland – digital | Kunstwissenschafftliche Literatur – digital
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel
HUB – Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek | digi-hub Digitale Sammlungen
kubikat (KHIF, ZIKG, DFKG, Bibliotheca Hertziana MPI)
Kunst- & Museums-Bibliothek (Dokumentationszentrum Kunst Köln)
Kunstbibliothek – Staatliche Museen zu Berlin
KVK – Karlsruher Virtueller Katalog (Karlsruher Institut für Technologie)
MDZ – Münchener DigitalisierungsZentrum: Digitale Bibliothek
OLC – Online Contents Architektur
OLC – Online Contents Kunst und Kunstwissenschaft
SLUB Dresden | digital SLUB Dresden
SUB Göttingen | Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa
ZI – Zentralinstitut für Kunstgeschichte | Biblothek | kubikat | ZI Digital

Lexika

Allgemeine Deutsche Biographie (Wikisource)
Biographie-Portal
Deutsche Biographie
Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon oder Nachrichten aus dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Formschneider, Lithographen, Zeichner, Medailleure, Elfenbeinarbeiter, etc. I–XXII, München 1835–1852 (Bauhaus-Universität Weimar)
Neue Deutsche Biographie
Wörterbuchnetz | Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm | Gründliches mythologisches Lexikon von Benjamin Hederich (1770) | Oekonomische Encyklopädie von Johann Georg Krünitz (1773–1858)

Periodika

art journals – Kunst- und Satirezeitschriften (HEIDI)
Bibliotheken der Regio Bodensee | Bodensee-Zeitschriften
Deutsches Zeitungsportal
DigiZeitschriften

Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste 1–29, Leipzig 1765–1783 (SUB | Göttinger Digitalisierungszentrum)

Sbírky

Bayerisches Nationalmuseum | Sammlung online
Germanisches Nationalmuseum – Bibliothek | GNM digital | Objektkatalog
Staatlische Kunstsammlungen Dresden | Gemäldegalerie Alte Meister | SKD Online Collection
Staatlische Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz | SMB Sammlungen | SMB Sammlungen Online
Staatliche graphische Sammlung München | SGSM online

Nizozemí

Databáze

CODART
Iconclass
The Rembrandt Database
RKD artists (Netherland Institute for Art History)

Sbírky

Rijksmuseum | Rijks Studio

Polsko

Knihovny

Polona
Repozytorium Politechniki Krakowskiej

Lexika

Ulrich Thieme – Felix Becker – Hans Vollmer (edd.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart I–XXXVII, Leipzig 1907–1950 (RPK)

Periodika

Biuletyn Historii Sztuki
Biuletyn Historii Sztuki 1950–2011 (HIDI)
Folia historiae artium (HEIDI)
Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Rakousko

Archivy

Akademie der bildenden Künste Wien (Universitätsarchiv)
Österrichisches Staatsarchiv

Databáze

AIA – Artisti Italiani in Austria (Institut für Kunstgeschichte, Universität Innsbruck)

Knihovny

ALO – Austrian Literature Online
MAK Bibliothek digital
Österreichische Nationalbibliothek | ÖNB Digital
TU Graz Digital Library

Lexika

Constant Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich I–LX, Wien 1856–1891 (Austria-Forum)
Constant Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich I–LX, Wien 1856–1891 (ALO)
Constant Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich I–LX, Wien 1856–1891 (Wikisource)

Periodika

ÖZKD – Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege

Sbírky

Albertina | Sammlungen Online
Kunsthistorisches Museum Wien | Online Sammlung
Palais Liechtenstein | Princely Collections

Topografie

Österreichische Kunsttopographie I–XIX (TU Graz Digital Library)

Slovensko

Databáze

arsLEXICON – výtvarné umenie na Slovensku
web umenia

Periodika

Ars. Časopis Ústavu dejín umenia SAV (HEIDI)

Slovinsko

dLib – Digitalna knjižnice Slovenje

Švýcarsko

Databáze

Digitale Kunst-Pforte. Die Erschliessung kunsttechnologischer Quellen in Schrift und Bild

Lexika

Artisti ticinesi in Europa XIII–XIX secolo
HLS – Historisches Lexikon der Schweiz

Periodika

E-Periodica

Velká Británie

Knihovny

The Courtauld Institute of Art | The Courtauld Libraries
The Warburg Institute | Library | A–Z Databases

Periodika

Art History (WILEY Online Library)
Journal for Eighteenth-Century Studies (WILEY Online Library)
oxford art journal

Sbírky

The British Museum | Explore the collection
V&A | Collections

Spojené státy americké

Databáze

Getty | Getty Search Gateway | Getty Research Portal
Hathi Trust
JSTOR
Leonardo da Vinci & his treatise on painting
Orbis Latinus online (Columbia University)
Ovid Illustrated: The Reception of Ovid’s Metamorphoses in Image and Text

Knihovny

Internet Archive
Library of Congress
Getty | Library | Getty Publications Virtual Library
The Metropolitan Museum | Thomas J. Watson Library Digital Collections
WILEY Online Library

Lexika

RBMS – Rare Books and Manuscripts Section ALA | Latin Place Names
The Getty Research Institute | Collecting and Provenance Research | Getty Provenance Index | Union List of Artist Names Online
University of Notre Dame | William Whitaker’s Words. A digital Latin-English dictionary

Periodika

Renaissance Studies (WILEY Online Library)

Sbírky

The Metropolitan Museum | The Met Colletion

European & Global

Databáze

CERL – Consortium of European Research Libraries | Heritage of the printed Book Database | CERL Thesaurus
Europeana
Google Books
Künstlerlexikon (Wikipedia)
MWNF – Museum with no Frontiers
VIAF – Virtual International Authority File

Periodika

RIHA Journal

1.FM Otto’s Baroque | stream mp3 192 kbps ♯
Cafe Zimmermann | stream mp3 192 kbps ♯
Concertzender Baroque | stream mp3 128 kbps ♯
Český rozhlas D-dur | stream flac ♯
France Musique | La Baroque | stream aac 192 kbps ♯
Italy Classical Radio | stream mp3 128 kbps ♯
Klassik Radio | stream Bach aac 64 kbps ♯ | stream Mozart mp3 128 kbps ♯ | stream Barock mp3 192 kbps ♯
Musiq’3 Baroque | stream mp3 192 kbps ♯
Positively Baroque – music of the classical organ | stream mp3 320 kbps ♯
Rondo Classic | klasu stream flac ♯ | klasu pro stream flac ♯
Venice Classic Radio | stream VCR Auditorium mp3 128 kbps ♯