Hoefnagel, Joris

(1542, Antverpy – 9. září 1600 / 24. července 1601, Vídeň)

Něm. Georg Hoefnagel, Hofnagel, Hufnagel. Vlámský kreslíř a malíř miniatur, vedutista a kartograf, humanista, činný mimo jiné na vévodském dvoře v Mnichově a na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze.

Pocházel z bohaté vlámské rodiny. Jeho otec Jacob Hoefnagel byl obchodníkem s diamanty, tapiseriemi a dalším luxusním zbožím, matka Elisabeth Vezelaer byla dcerou antverpského mincmistra Jorise Vezelaera. Joris Hoefnagel získal humanistické vzdělání. Mezi lety 1560–1562 studoval ve Francii na univerzitách v Bourges a v Oréans. Hovořil několika jazyky a byl nadaným básníkem a hudebníkem. Podstatný je i jeho přínos geografii a přírodním vědám. Podle životopisce Karla van Mander se školil v Antverpách u malíře Hanse Bola (1534–1593), a to nejspíše mezi léty 1572–1576 . V oblasti výtvarného umění však Joris Hoefnagel sám sebe později označoval za samouka.

Od roku 1563 podnikal obchodní cesty po Španělsku a Anglii. Po španělské okupaci Antverp v roce 1576 odešel z rodného města a cestoval po Evropě. V roce 1577 se vydal spolu s kartografem Abrahamem Orteliem (1527–1598) přes Frankfurt nad Mohanem, Augsburg a Mnichov do Itálie, kde navštívil Benátky, Řím a Neapol. Pod dojmem setkání s Orteliem a vydání Orteliova souboru Theatrum Orbis Terrarum (1570) se Joris Hoefnagel začal věnovat kresbám vedut navštívených měst.

Od roku 1578 působil jako miniaturista bavorského vévody Albrechta V., od roku 1579 na dvoře Viléma V. V letech 1590–1591 pracoval pro pražský dvůr císaře Rudolfa II. V roce 1594 pobýval ve Frankfurtu, odkud přesídlil do Vídně, kde později také zemřel.

Tvorba Jorise Hoefnagela navazuje na tradicí vlámské knižní malby 15. století v jejím realisticko-symbolistním aspektu. Symboliku a dle ní pojatou přírodu stavěl na svém humanistickém vzdělání. Vytvářel alegorické a emblematické miniatury a topografické a přírodovědecké předlohy.

Podle kresebných předloh Jorise Hoefnagela vzniklo mezi léty 1572–1617 šestisvazkové album více než pěti set vedut Civitates orbis terrarum, které vyryl Franz Hogenberg (před 1540–1592?) a v Kolíně nad Rýnem (?) postupně publikoval tiskař a nakladatel Georg Braun (1541–1622). Paralelně byla vydávána i německá a francouzská varianta.

Podle souboru Jorisových kreseb rostlin, drobných živočichů (plazi, hmyz ad.) a dalších přírodnin vzniklo album Archetypa studiaque patris Georgii Heofnagelii, vydané ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1592. Jorisovy předlohy pro album rytecky zpracoval jeho syn Jakub Hofnagel (1573/1575–1632/1635).

Literatura

Sebastian Killermann, Hoefnagel, Joris, in: Ulrich Thieme – Felix Becker – Hans Vollmer (edd.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart XVII, 1924, s. 195–196; Thea Vignau Wilberg-Schuurman, Die emblematischen Elemente im Werke Joris Hoefnagels I–II, Leiden 1969; Jan Kozák – Josef Polišenský, Španělská a česká města v ikonografickém díle J. Hoefnagela. Umění 24, 1976, s. 523–535; Jan Kozák, Joris Hoefnagel a počátky ikonografie Prahy, Staletá Praha 8, 1977, s. 274–281; Jan Kozák, Civitates Orbis Terrarum, Umění 31, 1983, s. 381-399; Lee Hendrix, Joris Hoefnagel and the Four Elements. A Study in Sixteenth-Cetnury Nature Painintg, Princeton 1984; Thomas DaCosta Kaufmann, The school of Prague: Painting at the Court of Rudolf II., Chicago, 1988, s. 202–210; Thea Vignau-Wilberg, Humanistische Naturbetrachtung: Die ARCHETYPA von Joris und Jacob Hoefnagel, Umění 42, 1994, s. 372–378; Thea Vignau-Wilberg, Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelli. Natur, Dichtung und Wissenschaft in der Kunst um 1600, München 1994; Lubomír Konečný, Hoefnagel, Joris, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 271; Janice L. Neri, From Insect to Icon: Joris Hoefnagel and the ‘Screened Objects’ of the Natural World, in: Mary Lindemann (ed.), Ways of Knowing. Ten Interdisciplinary Essays (= Studies in Central European Histories 31), Boston – Leiden 2004, s. 23–51; Thea Vignau-Wilberg, Joris and Jacob Hoefnagel. Art and Science around 1600, Berlin 2017.

Externí odkazy

Petr Voit, Joris Hoefnagel, in: Encyklopedie knihy v české středověku a raném novověku.

Napsat komentář