Hering, Jan Jiří

(kolem 1570?, Eschwege – 1644/48, Praha)

Též Herink, Herynk, něm. Johann (Hans) Georg Hering, Häring. Německý malíř a portrétista, usazený a činný v Praze.

Pocházel z Eschwege v Hesensku, narodil se asi kolem roku 1570. Tři roky se učil u malíře Christiana Müllera v Kasselu, z učení byl propuštěn v roce 1587. Poté údajně odcestoval do Itálie. Od roku 1615 pobýval v Praze, od roku 1620 byl členem staroměstského malířského cechu.

Jeho tvorba navazuje na pražské manýristické prostředí dvora Rudolfa II., ale jeho kompozice jsou intenzivně dramatizovány světelným kontrastem. Vytvářel i četné kopie italských mistrů. Pro strahovský klášter vytvořil cyklus 10 obrazů z výjevy ze života sv. Norberta, dále jeden z největších oltářních obrazů s výjevem Proměnění Páně pro jezuitský kostel Nejsvětějšího Salvátora (kolem 1642), Obraz Navštívení Panny Marie pro pražskou katedrálu a řadu portrétů a kreseb.

Dílo

1626, Praha – Strahov, klášter premonstrátů

deset obrazů s výjevy ze života sv. Norberta (přeneseno do kláštera Milevsko)

1635, Praha – Strahov, klášter premonstrátů

obraz Ukládání do hrobu

Praha, katedrála sv. Víta

Ukřižování se sv. Janem, Pannou Marií a sv. Maří Magdalenou (přeneseno do františkánského kostela Nejsvětější Trojice ve Slaném; Navštívení Panny Marie

1640, Praha – Strahov, klášter premonstrátů

portrét strahovského opata Kašpara z Questenberka (1571–1640)

1642, Praha – Staré Město, jezuitský kostel Nejsvětějšího Salvátora

obraz Proměnění Páně

Literatura 

[Franz Lothar Ehemant], Etwas zur Kunstgeschichte Böhmens, in: Joseph Dobrowsky (ed.), Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779 I/3, Prag 1779, s. 203–235 (228); Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 238, 613–614; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 323–324; Jaromír Neumann, Malířství XVII. století v Čechách. Barokní realismus, Praha 1951, s. 70–71; Eliška Fučíková, Studien zur rudolfinischen Kunst. Addenda et corrigenda, Umění 27, 1979, s. 489–519; Michal Šroněk, Barokní malířství 17. století v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989, s. 324–356 (324–325); Michal Šroněk, Hering, Jan Jiří, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 256–257; Marie Opatrná, Umělecká tvorba malíře Jana Jiřího Heringa (diplomová práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova), Praha 2011; Lucie Matějková, Jan Jiří Hering, malíř počínající protireformace (diplomová práce, Filosofická fakulta, Jihočeská univerzita), České Budějovice 2019.

Napsat komentář