Kovář, Jan Karel

(asi 1709, Praha – 11. ledna 1749, Praha)

Něm. Johann Karl Kowarsch, Kowarz, Kowarž, Cobars, Cobarz. Malostranský malíř, autor nástěnných maleb, obrazů a příležitostných dekorací.

Syn malostranského truhlářského mistra Kristiána Kováře (†1735). Dne 18. dubna 1728 vstoupil do učení k bavorskému, v Praze usazenému malíři Janu Adamu Schöpfovi (1702–1772). Se Schöpfem spolupracoval jako jeho pomocník na výzdobě ambitů kolem poutního kostela Panny Marie Vítězné na Bílé hoře a zřejmě také v klášteře benediktinů ve Svatém Janu pod Skalou.

Po smrti svého otce zdědil dům U tří měsíců na Malé Straně poblíž Karlova mostu (U Lužického semináře, čp. 83/IV). Dne 12. února 1736 byl přijat jako mistr do malostranského malířského cechu. Dne 22. února 1740 se oženil s dívkou jménem Marta v malostranském kostele sv. Tomáše. V letech 1741, 1743, 1745, 1747 a 1748 v témže kostele pokřtil pět svých dětí.

Malíř zemřel zadlužen, předčasně, pravděpodobně ve svých čtyřiceti letech. Po jeho smrti byl malostranský dům 19. srpna 1751 prodán v dražbě. Dědicem se stal malířův bratr Kristián, kterému po zaplacení dluhů údajně zbylo 15 zl. 3 kr. 1½ d.

Během svého nedlouhého života se Jan Karel Kovář uplatnil zejména ve službách břevnovsko-broumovského opata Bena Löbla při výzdobě klášterů v Břevnově a Broumově a rezidence v Kladně. Pracoval též pro jezuity v Praze a v Kutné Hoře.

Dílo

1740, Kladno, rezidence benediktinů, kaple sv. Vavřince a přilehlé prostory

nástropní a nástěnné malby, výjevy ze života sv. Vavřince a alegorické motivy, v supraportách na chodbě starozákonní motivy

1741, Lidice, kostel sv. Martina

nástropní malby (kostel vypálen a zbořen nacisty v roce 1942, malby zanikly)

čtyřicátá léta 18. století (?), Černovičky, hřbitovní kaple sv. Floriána

nástropní a nástěnné malby, iluzivní oltář titulárního světce a Nejsvětější Trojice

1745, Praha – Malá Strana, klášter karmelitánek, zahrada, kaple sv. Terezie

nástropní malby

čtyřicátá léta 18. století, Praha – Staré Město, jezuitský kostel Nejsvětějšího Salvátora

Čtyři světadíly, alegorická nástropní malba na klenbě presbytáře

1746, Kutná Hora, kostel sv. Barbory

Sen sv. Ignáce z Loyoly, nástěnná malba na čelní stěně severní boční lodě

Literatura

[Franz Lothar Ehemant], Etwas zur Kunstgeschichte Böhmens, in: Joseph Dobrowsky (ed.), Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779 I/3, Prag 1779, s. 203–235 (229); Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 285 (Cobarz); Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien II, Prag 1815, sl. 111 (Kowarž); Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 33, 43, 122, 135, 139–140; Rudolf Kuchynka, Kovářovy fresky, Památky archeologické 32, 1920, s. 68–77; Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 546; Pavel Preiss, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989, s. 751–789 (764–766); Milada Vilímková – Pavel Preiss, Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově, Praha 1989, s. 54, 94, 97, 197, 250–255, 257; Michal Šroněk, Kovář, Jan Karel, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 393; Pavel Preiss, Příspěvky k dílu Jana Karla Kováře, především kreslířskému, Posel z Budče 16, 1999, s. 37–45; Petr Arijčuk, Korekce a doplnění. K tvorbě Jana Karla Kováře, Felixe Antona Schefflera a Jiřího Viléma Neunhertze pro benediktiny na Broumovsku, Monumenta vivent. Sborník Národního památkového ústavu – Územního odborného pracoviště v Josefově 4, 2014, s. 68–83; Andreas Gamerith, Die künstlerische Dekoration des Bibliotheksaals im Kloster Broumov: Bibliotheksfresko, in: Martina Bolom-Kotari (ed.), Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad (katalog výstavy Moravské zemské knihovny ve dnech 10. duben až 27. říjen 2019), Hradec Králové 2019, s. 85–88.

Jan Karel Kovář, Sv. Hedvika na tělem svého syna Jindřicha po bitvě na Lehnickém Poli, nástropní malba, horní chodba prelatury, klášter benediktinů, Praha – Břevnov, kolem 1740 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Karel Kovář, Sv. Benedikt jako chlapec s chůvou odchází na poušť, nástropní malba, horní ambit konventu, klášter benediktinů, Praha – Břevnov, 1740 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Karel Kovář, Sv. Jan Křtitel a Zachariáš, nástropní malba, horní ambit konventu, klášter benediktinů, Praha – Břevnov, 1740 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Karel Kovář, Výjevy ze života sv. Vavřince, nástropní malba, kaple, rezidence benediktinů, Kladno, 1740 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)
Jan Karel Kovář, Sen sv. Ignáce z Loyoly, nástěnná malba, chrám sv. Barbory, Kutná Hora, 1746 (foto: Martin Mádl, ÚDU AV ČR)

Napsat komentář