Brandelinský, Ignác František

(pohřben 11. června 1735)

Též Ignaz Brandelinsky, Brandelintzky, Brantelinsky. Malíř, autor nástěnných maleb, člen malostranského malířského cechu.

V roce 1709 nastoupil do učení k malostranskému malířskému mistru Janu Jiřímu Schummerovi. Roku 1716 požádal o vstup do malířského cechu, ale mistrovský kus odevzdal až o dva roky později, poplatky splácel do roku 1732. V roce 1717 se oženil s dcerou štukatéra Jana Petra Palliardiho. Roku 1726 se oženil podruhé a následujícího roku pokřtil syna v malostranském kostele sv. Václava. V témže roce je zaznamenán jako nájemník u obuvníka Tomáše Draxlera v domě U Zlatého kola (čp. 217/III) v dn. Nerudově ulici; platil zde činži 20 zlatých a vykazoval roční výdělek ve výši 90 zlatých.

Dílo

1721, Praha

kresba náhrobku sv. Jana Nepomuckého ve svatovítské katedrále pro rytinu E. Müllera

asi 1735, Praha – Nové Město, Panská ulice (dnes přestavěné čp. 894)

výzdoba grotty a kaple v paláci pražského světícího biskupa hraběte Jana Rudolfa Šporka

Prameny

Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 34r; Ibidem přír. č. AA 1213, Seznam jmen malířů malostranských, 1674–1780, pag. 22; Ibidem přír. č. AA 1218, Korespondence staroměstského a malostranského malířského bratrstva, 1592–1782, složka 113, Výroční počty malostranského malířského cechu 1708–1711, fol. 1r; Královská kanonie premonstrátů na Strahově, sign. DE III 21, Delineationes Sporckianae V, fol. 28r.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 205; Bohumil Matějka, Příspěvky k dějinám Pražského baroka, Památky archaelogické a místopisné 18, 1898–1899, sl. 541–543 (543); Paul Bergner, Extrakt des Prag-Kleinseitner Maler-Protokolls, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 52, 1914, s. 348–358 (357); Julius Leisching, Die Prag-Kleinseitner Malergilde, Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museum für Kunst und Gewerbe 32, 1914, s. 161–169 (165, 166); Karel Vladimír Herain, České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576–1743, Praha 1915, s. 130–131; Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: Památky archeologické 27, 1915, s. 160–188 (163); Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, Památky archaeologické 30, 1918, s. 50–60 (54); Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 50; Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. stoletíEdice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 219, 248; Tomáš Sekyrka, Život pražských malířů v 17. a 18. století (disertační práce – Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Praha 2016, s. 101, 144, 152.

Autorka hesla

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář