Projekt „Qurin-Lexikon.art“

Materialie k dějinám výtvarného umění
17. a 18. století v českých zemích

Project „Qurin-Lexikon.art“

Materials for the History of Fine Arts
of the 17th and 18th Century in the Czech Lands

Koncept

Umění 17. a 18. století představuje velkolepou, fascinující, někdy rozporuplnou, avšak vesměs poutavou součást světového kulturního dědictví. Na území českých zemí v uvedeném období působila ve službách privilegovaných objednavatelů řada domácích i zahraničních umělců, kteří po sobě zanechali bezpočet uměleckých děl. O některých z umělců a o jejich díle toho přes veškeré badatelské úsilí víme stále jen málo. Těm významnějším se naopak dostalo velké odborné pozornosti a poznatky o jejich životě a díle jsou natolik obsáhlé, že se leckdy stávají až nepřehledné.

Webový projekt QUIRIN-LEXIKON.ART nese jméno po jednom ze zakladatelů dějepisu umění v českých zemích, pražském malíři a historiografovi Janu Jakubu Quirinu Jahnovi (1739–1802). Web QUIRIN-LEXIKON.ART je zaměřen na problematiku výtvarného umění 17. a 18. století s časovými přesahy na území historických českých zemí. V rámci projektu jsou postupně sestavován heslář a shromažďována a publikována základní biografická data o umělcích, související archivní materiály a bibliografické odkazy, základní informace o vybraných uměleckých realizacích. Vedle toho jsou zde připravována hesla, týkající se dobové umělecké praxe a uměleckých technik.

Concept

The art of the 17th and 18th centuries represents a spectacular, fascinating, sometimes contradictory, but generally compelling part of the world’s cultural heritage. Many domestic and foreign artists worked in the Czech lands in the service of privileged commissioners during this period, leaving behind countless works of art. Despite all research efforts, we still know little about some of these artists and their work. The more important ones, on the other hand, have received a great deal of scholarly attention, and the knowledge of their lives and works is so extensive that it sometimes becomes almost labyrinthine.

The QUIRIN-LEXIKON.ART web project is named after one of the founders of art history in the Czech lands, the painter and historiographer Johann Jakub Quirin Jahn (1739–1802). It is a website focusing on the subject of art of the 17th and 18th centuries with time overlaps to the territory of the historical Czech lands. The project is gradually compiling a glossary and collecting and publishing basic biographical data on artists, related archival materials and bibliographical references, and basic information on selected artistic realisations. In addition, entries on contemporary artistic practice and techniques are being prepared.

Kontext

Projekt se opírá o starší rukopisné i tiskem vydané lexikografické práce. Jména umělců činných v českých zemích jsou hojněji zastoupena již ve svazku Allgemeines Künstler-Lexicon, který vydal v Curychu roku 1763 švýcarský malíř a umělecký historiograf Johann Rudolf Füßli (1709–1793). Poměrně dobrá informovanost o umělcích z českých zemí naznačuje, že se vydavatel snad mohl opírat o informace zaslané přímo z českého prostředí. Později se tento slovník dočkal opakovaných rozšířených vydání, která připravil jeden z Rudolfových synů, Hans Heinrich Füßli (1745–1832). Soupis významných umělců 17. a 18. století nabídl historik, filolog a bohemista Josef Dobrovský (1753–1829) ve své práci Böhmische Litteratur z roku 1779. Zakladatelem novodobé české umělecké historiografie se stal výše zmíněný pražský umělec Jan Jakub Quirin Jahn (1739–1802), jehož rozsáhlá písemná pozůstalost obsahuje bohatý rukopisný materiál ke slovníků umělců v Čechách (Archiv Národní galerie v Praze). Historik a archivář Jan Petr Cerroni (1753–1826) po sobě zanechal velmi cenný a obsáhlý materiál k umělecké topografii a ke slovníku umělců na Moravě (Moravský zemský archiv v Brně). Prvním velkým tiskem vydaným slovníkem umělců v Čechách je Künstler-Lexikon vydaný roku 1815 Bohumírem Janem Dlabacžem (1758–1820), knihovníkem premonstrátské kanonie v Praze na Strahově. Z moderních prací je pak třeba uvést Nový slovník československých výtvarných umělců Prokopa Tomana z let 1947 a 1950, či Novou encyklopedii českého výtvarného umění, připravenou kolektivem autorů pod editorským vedením Anděly Horové a vydanou s obsáhlými dodatky v letech 1996 a 2006. Přihlíží se zde také k zahraničním slovníkovým pracím, jimž dominují monumentální projekty Thieme – Becker. Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler s 37 svazky vydanými mezi léty 1907–1950 a stosvazkový Saur. Allgemeines Künstlerlexikon publikovaný od roku 1983. Zásadním zdrojem poznání umění 17. a 18. století s odkazy na množství dalších zdrojů zůstávají dva svazky druhého dílu akademických Dějin českého výtvarného umění, vydané v roce 1989.

Vedle uvedených zdrojů vychází webový projekt také ze starších i novějších přehledových a topografických prací, z domácích i zahraničních uměleckých monografií, knižních a časopiseckých statí. Snaží se přitom reagovat na rozvíjející se výzkum a na otevřenost poznání v oblasti výtvarného umění raného novověku. Data v lexikonu proto jsou a dále budou s ohledem na nová zjištění a poznatky průběžně korigována a aktualizována. Hlavním cílem projektu je pak nabídnout podklady pro další bádání a pro hlubší interpretaci uměleckých děl a památek raného novověku.

Context

The project is based on older manuscript and printed lexicographical works. The names of artists active in the Czech lands are already abundantly represented in the volume Allgemeines Künstler-Lexicon, published in Zurich in 1763 by the Swiss painter and art historiographer Johann Rudolf Füßli (1709–1793). The relatively good information on artists from Bohemia suggests that the publisher may have relied on information sent directly from the Bohemian environment. Later, the dictionary was repeatedly expanded in editions prepared by one of Johann Rudolf’s sons, Hans Heinrich Füßli (1745–1832). An inventory of important artists of the 17th and 18th centuries was offered by the historian, philologist and bohemian Josef Dobrovský (1753–1829) in his work Böhmische Litteratur of 1779. The founder of modern Czech art historiography was the aforementioned Prague artist Jan Jakub Quirin Jahn (1739–1802), whose extensive written legacy contains rich manuscript material for dictionaries of artists in Bohemia (Archives of the National Gallery in Prague). The historian and archivist Johann Petr Cerroni (1753–1826) left behind a very valuable and extensive material on artistic topography and a dictionary of artists in Moravia (Moravian Provincial Archive in Brno). The first major printed dictionary of artists in Bohemia is the Künstler-Lexikon published in 1815 by Gottfried Johann Dlabacž (1758–1820), a librarian of the Premonstratensian monastery at Strahov in Prague. Modern works include Prokop Toman’s Nový slovník československých výtvarných umělců (New Dictionary of Czechoslovak Visual Artists), published in 1947 and 1950, and Nová encyklopedie českého výtvarného umění (New Encyclopaedia of Czech Visual Arts), prepared by a collective of authors under the editorial direction of Anděla Horová and published with extensive supplements in 1996 and 2006. It also takes into account foreign dictionary works, dominated by the monumental projects Thieme-Becker. Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler with 37 volumes published between 1907–1950, and the staple Saur. Allgemeines Künstlerlexikon published since 1983. The two volumes of the second volume of the academic Dějiny českého výtvarného umění (History of Czech Visual Arts), published in 1989, remain an important source of knowledge of 17th- and 18th-century art with references to many other sources.

In addition to these sources, the web project is also based on different older and more recent overviews of Baroque art, topographical works, domestic and foreign art monographs, books and magazine articles. In doing so, it seeks to respond to the developing research and openness of knowledge in the field of early modern art. Therefore, the data in the lexicon are and will continue to be continuously corrected and updated in the light of new findings and knowledge. The main aim of the project is to offer a basis for further research and for a deeper interpretation of artworks and monuments of the early modern period.

Instituce

Projekt QUIRIN-LEXIKON.ART se rozvíjí od roku 2022 ve spolupráci historiček a historiků umění z Centra barokní nástěnné malby Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Archivu Národní galerie v Praze, Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a dalších institucí. Na realizaci projektu se podílejí studentky a studenti dějin umění a restaurování.

Pilotní projekt

Pilotní část projektu je věnována barokní nástěnné malbě. Vznik tohoto pilotního segmentu podpořila Grantová agentura ČR (projekt Barokní nástěnná malba mezi teorií a praxí, reg. č. 21-13208S). Velká část dokumentace i poznatků o barokním nástěnném malířství byla získána díky dlouholeté mezinárodní spolupráci v rámci skupiny pro výzkum barokních nástěnných maleb The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe (BCPCE).

Autorská práva

Všechna práva jsou vyhrazena Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., jmenovaným partnerským institucím, jakož i autorkám a autorům jednotlivých příspěvků a fotografií.

Institutions

The QUIRIN-LEXIKON.ART project has been developed since 2022 in cooperation with art historians from the Centre of Baroque Wall Painting at the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Seminar of Art History of the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, Institute for Art History of the Faculty of Arts of Charles University, Institute of the History of Christian Art of the Catholic Theological Faculty of Charles University, Archive of the National Gallery in Prague, Atelier of Wall Painting and Sgraffito Restoration of the Faculty of Restoration of the University of Pardubice and other institutions. Students of art history and restoration are involved in the implementation of the project.

Pilot Project

The pilot part of the project is dedicated to Baroque wall painting. The creation of this pilot segment was supported by the Grant Agency of the Czech Republic (project Baroque Ceiling Painting between Theory and Praxis, reg. No. 21-13208S). Much of the documentation and knowledge about Baroque ceiling painting has been acquired through long-standing international cooperation within The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe (BCPCE).

All rights are reserved to the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, the named partner institutions, as well as to the authors of the texts and photographs.