Baader, Matěj

(asi 1732 – 1811, Praha)

Též uváděn jako Pater, Bader, něm. Mathias Baader. Malíř, autor funerálních dekorací a nástěnných maleb, člen novoměstského malířského cechu.

Matěj Baader v roce 1759 pokřtil v novoměstském kostele sv. Štěpána syna Františka, budoucího malíře. Rodina měla tou dobou bydlet v domě U Malířů na Koňském trhu (dn. Václavské náměstí, čp. 825/II), který patřil malířské rodině Novákových (snad z ní pocházela Baaderova manželka). V roce 1760 získal Matěj Baader městské právo na Malé Straně a zároveň se ohlásil u tamního malířského cechu s úmyslem inkorporovat se a zhotovit mistrovský kus u Antonína Františka Hampische. Na Malé Straně křtil Baader děti v letech 1759, 1761, 1763 a 1768 v kostele sv. Václava. Do malostranského malířského cechu nakonec ale patrně nevstoupil, protože již v roce 1760 zaplatil poplatky v novoměstské malířské organizaci, konkrétně část sumy za mistrovský kus, a současně uhradil také řádný kvartální poplatek. Poplatky tomuto cechu platil s drobnými výjimkami až do roku 1781. V roce 1783 oceňoval pozůstalost malostranského malíře Karla Jindřicha Schmudta.

Dílo

1776, Praha

vyhotovení 21 velkých pohřebních znaků (v hodnotě 1 zlatý a 30 krejcarů) a středně velikých znaků (po 30 krejcarech) k pohřbu světícího biskupa Pavla Josefa Seddelera (1735–1776)

1784, Jemčina – zámek

výmalba blíže neurčených prostor pro rod Černínů (písemně doloženo)

Prameny

Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 571, Kniha měšťanských práv, 1728–1771, Malá Strana, fol. 199v; Archiv Národní galerie v Praze, Pražská malířská bratrstva, přír. č. AA 1212, Kniha malířského bratrstva malostranského, 1674–1781, fol. 91r; ibidem přír. č. AA 1214, Účetní kniha bratrstva novoměstského 1755–1782, pag. 11, 14, 17, 20, 23, 29, 38, 47, 69, 76, 88, 94, 100, 104, 108, 112.

Literatura

Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien I, Prag 1815, sl. 65; Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: Památky archeologické 27, 1915, s. 160–188 (161); Paul Bergner, Auszüge aus den Bürgerbüchern der kgl. Stadt Prag über Künstler und Kunsthandwerker vom Jahre 1550–1785, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen LIV, 1916, s. 113–127 (124); Antonín Podlaha, Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: Památky archeologické 28, 1916, s. 215–257 (216); Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců I, Praha 1947, s. 19; Radka Heisslerová, Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. století. Edice (= Umění v archivu 5), Praha 2016, s. 137, 218, 247; Eadem, Malířský cech na Novém Městě pražském v 17. a 18. století, disertační práce, Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2020, s. 410.

Autor | autorka

Radka Heisslerová (NGP)

Napsat komentář